Tänkvärt

Here then is the problem which we present to you, stark and dreadful, and inescapable: Shall we put an end to the human race: or shall mankind renounce war?

– The Russell- Einstein manifesto 1955

Frågor och svar

Vad står det egentligen i texten som förbjuder kärnvapen? Kommer avtalet verkligen ha någon effekt? Här finner ni information, frågor och svar om kärnvapenförbudet.

Ladda ner vårt Faktablad om förbudet.

Vilka aktiviteter förbjuder avtalet?

Avtalet förbjuder stater att utveckla, testa, producera, tillverka, överföra, inneha, lagra, använda eller hota att använda kärnvapen. Det förbjuder också staterna att assistera, uppmuntra eller förmå någon att företa sig någon av dessa aktiviteter. Dessutom får staterna inte tillåta att kärnvapen stationeras eller uppställs på sitt territorium.

Är avtalet legalt bindande?

Ja. Avtalet är legalt bindande för de nationer som ratificerar det.

Hur många stater behöver gå med för att det ska träda ikraft?

Femtio nationer måste underteckna och ratificera avtalet innan det träder ikraft. Att underteckna avtalet är relativt enkelt som ofta görs av en regeringsföreträdare. Ratifiktionen innefattar ofta den lagstiftande församlingen i respektive nation. När väl avtalet har trätt ikraft kan andra stater ansluta sig när som helst.

Kan en stat som innehar kärnvapen gå med i avtalet?

Ja. En stat som innehar kärnvapen kan gå med i avtalet, under förutsättning att staten går med på att omedelbart ta vapnen ur bruk och förstöra dem i enlighet med en legalt bindande och tidsbunden plan. Staten behöver också upphöra med hela sitt kärnvapenprogram som också innefattar klyvbart material, vapenbärare och andra relaterade anläggningar.

Kan en stat som ”huserar” andra länders kärnvapen gå med i avtalet?

Ja. En stat som huserar andra länders kärnvapen på dess territorium kan gå med i avtalet under förutsättning att staten går med på att avlägsna dem till ett överenskommet datum.

Är det möjligt att förbli i eller gå med i en militär allians med en kärnvapenstat?

Ja. Ingenting i avtalet hindrar en stat från att träda in i en militär allians med en kärnvapenstat, så länge som statens deltagande i alliansen på inget sätt involverar stöd till kärnvapen eller strider mot de aktiviteter som är förbjudna i avtalet.

Kommer avtalet att ge hjälp till offer av användning och provsprängning av kärnvapen?

Ja. Staterna måste erbjuda adekvat hjälp till alla offer av kärnvapens användning eller provsprängningar, inklusive medicinsk vård, rehabilitering och psykologisk hjälp. De måste också sörja för deras sociala och ekonomiska ställning.

I avtalets ingress (preambel), erkänns den skada och det lidande som kärnvapenanvändning och provsprängningarna har orsakat, inklusive den oproportionerliga påverkan provsprängningarna haft på ursprungsbefolkningar. Avtalet erkänner också den oproportionerliga påverkan på flickor och kvinnor.

Kommer avtalet att hantera de miljöskador som kärnvapen orsakat?

Ja. Staterna måste vidta åtgärder för återställning av den kontaminering som skett i miljön på grund av användning eller provsprängning av kärnvapen. Avtalets preambel erkänner de stora risker för miljön som kärnvapen medför.

Kommer staterna att träffas regelbundet för att diskutera implementeringen av avtalet?

Ja. När väl avtalet har trätt i kraft kommer staterna att träffas regelbundet för att diskutera implementering och vid behov ta nödvändiga beslut.

Kan det tillkomma ytterligare tillägg till avtalet?

Ja. Alla stater har möjlighet att föreslå ett tillägg. Detta kommer sedan att voteras om. För att det ska antas behövs en två tredjedels majoritet av avtalets statsparters stöd för förslaget.

Vad händer om staterna hamnar i någon form av dispyt om avtalet?

Om två eller fler stater hamnar i en dispyt under avtalet måste de själva konsultera varandra för att komma överens genom medling eller på något annat fredligt sätt.

Kan en stat besluta att endast följa vissa delar av avtalet?

Nej. Avtalet tillåter inga reservationer. Detta innebär att en stat inte kan ansluta sig till avtalet och samtidigt anse att vissa delar inte gäller för aktuell stat.

Upprättas något sekretariat för avtalet?

Nej. Dock kan staterna senare besluta att upprätta ett sekretariat för att hantera implementering och sprida avtalets norm.

Kan alla stater ansluta sig till avtalet?

Ja. Alla stater kan ansluta sig, oavsett om de är FN-medlemmar eller inte.

Kommer avtalet att vara giltigt för all tid framöver?

Ja. Avtalet är permanent befäst.

Kan en stat utträda ur avtalet?

Ja. För att kunna agera som en suverän stat kan stater utträda ur avtalet. Staten måste meddela detta 12 månader i förväg, dock kan staten inte utträda medan det är aktivt i en väpnad konflikt.

När och vart har avtalet förhandlats?

Avtalet förhandlades fram på FN:s högkvarter i New York 27 – 31 mars och 15 juni – 7 juli 2017.

När antogs avtalet?

Avtalet antogs 7 juli 2017.

Finns avtalet i andra språk än engelska?

Ja. Avtalet finns tillgängligt på alla sex officiella FN-språk: arabiska, engelska, franska, kinesiska, ryska och spanska.

Översatt 2017-07-08 från International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN, hemsida.

Photo: Clare Conboy