Vår medverkan till kärnvapenförbudet

ICAN, den globala kampanjen för kärnvapnens avskaffande, spelade en avgörande roll för att FN:s kärnvapenförbud skulle bli verklighet. Genom vår aktiva roll i ICAN har vi bidragit till arbetet med driva fram förbudet.

ICAN grundades 2007 av IPPNW, den internationella läkarrörelsen mot kärnvapen, med ett tydligt mål: att skapa en gräsrotsrörelse för en FN-konvention som förbjuder kärnvapen. Svenska Läkare mot Kärnvapen sitter sedan 2012 i ICAN:s internationella styrgrupp, där beslut fattas om hur arbetet inom kampanjen ska bedrivas. Vi driver även ICAN i Sverige.

Genom att mobilisera civilsamhället, återaktualisera budskapet om kärnvapnens katastrofala konsekvenser och påvisa behovet av ett förbud mot kärnvapen lyckades ICAN genom 10 år av intensivt opinions- och påverkansarbete nå sitt mål, ett FN-avtal som kategoriskt och konsekvent förbjuder stater att bland annat inneha, hota om att använda och använda kärnvapen. För detta belönades ICAN 2017 med Nobels fredspris.

Humanitära initiativet leder till framgång

2012 startade en grupp om 16 stater det så kallade humanitära initiativet, som under FN-förhandlingar och konferenser underströk de humanitära konsekvenserna av kärnvapen. På ett par år lyckades ICAN tillsammans med en liten grupp stater öka stödet för initiativet från att bestå av 16 stater till över 150 stater. Detta ledde också till ett skifte i debatten kring kärnvapen, där det humanitära perspektivet fick allt större fokus.

2013 och 2014 arrangerades tre statskonferenser om de humanitära effekterna av kärnvapen. ICAN agerade civilsamhälleskoordinatorer för samtliga konferenser och bedrev aktivt lobbyingarbete inför och under konferenserna för att påverka staternas deltagande och åtaganden.

Konferenserna fastslog att kärnvapnens konsekvenser var värre än tidigare forskning sagt och att ingen beredskap finns för att hantera en kärnvapendetonation, hos någon stat eller internationell organisation, och att det inte heller finns möjlighet att skapa en sådan beredskap. Slutsatsen blev att kärnvapen därför måste förbjudas. Svenska Läkare mot Kärnvapen är den enda svenska organisation som deltog på alla tre statskonferenser.

Arbetet i Sverige

I Sverige arbetade Svenska Läkare mot Kärnvapen samtidigt för att öka intresset och kunskapen för kärnvapenfrågan i riksdagen. Bland annat var vi delaktiga i att starta upp riksdagens nätverk mot kärnvapen 2012, och är än idag civilsamhälleskoordinatorer för nätverket tillsammans med Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF. Vi har också bidragit till att Socialdemokraterna antagit flera motioner på sina partikongresser om att verka för att kärnvapen förbjuds. Utan vårt aktiva arbete hade Sverige sannolikt inte gått med i det humanitära initiativet vid regeringsskiftet 2014.

Ett förbud mot kärnvapen förhandlas fram

Med utgångspunkt i resultaten från de humanitära konferenserna arbetade ICAN vidare för att bygga stöd för förhandlingar om ett kärnvapenförbud i FN. Förhandlingarna blev av och pågick under fyra veckor våren och sommaren 2017. Svenska Läkare mot Kärnvapen hade en viktig roll för att Sverige deltog i förhandlingarna, och till slut röstade ja till förbudet.

Vi fanns på plats under alla fyra veckor av förhandlingarna för att bevaka och delta i det praktiska påverkansarbetet inom ICAN, för att uppnå ett så starkt och effektivt avtal som möjligt. Vi hade regelbundna möten med den svenska delegationen och framförde våra synpunkter på såväl förhandlingarna i stort som Sveriges position.

Förbudet träder ikraft

Den 7 juli 2017 antogs FN:s konvention om ett förbud mot kärnvapen av 122 stater i FN i New York. Avtalet trädde ikraft den 22 januari 2021. Sverige röstade ja till förbudet men har ännu inte anslutit sig. Svenska Läkare mot Kärnvapen arbetar vidare för att få till stånd en svensk signering och ratificering av kärnvapenkonventionen.

Den 7 juli 2017 utbryter applåder när 122 länder antar ett globalt kärnvapenförbud i FN. Längst till höger i bild syns Andreas Tolf, dåvarande styrelseordförande för Svenska Läkare mot Kärnvapen.