Valet 2022

I och med Rysslands kärnvapenhot har kärnvapenfrågan blivit högaktuell inför höstens riksdagsval. Vad säger partierna om kärnvapen, nedrustning och FN:s konvention om förbud mot kärnvapen?

Tycker du att kärnvapen är en viktig fråga? Skriv då under vårt upprop för att stoppa svenskt stöd till kärnvapen! Uppmana alla riksdagspartier att säkerställa att Sverige förblir kärnvapenfritt och stå upp mot kärnvapen genom att stödja en svensk anslutning till FN:s konvention om förbud mot kärnvapen.

Här hittar du uppropet!


Socialdemokraterna

Socialdemokraterna vill att Sverige ska ansluta sig till FN:s kärnvapenförbud.

Vid partikongressen 2021 fastslog Socialdemokraterna att målet är att ansluta Sverige till FN:s kärnvapenförbud. Partiet har hittills valt att inte ratificera förbudet, då de menar att den behöver ”utvecklas och förtydligas” och ”att det avgörande arbetet för en kärnvapenfri värld går genom att stärka icke-spridningsfördraget”.

Socialdemokraterna uttryckte i samband med ansökan till Nato att Sverige fortsatt ska vara en stark röst för nedrustning och ”uttalar unilaterala förbehåll mot utplacering av kärnvapen och permanenta baser på svenskt territorium.” Samtidigt har S bekräftat i brev till Nato att Sverige accepterar kärnvapnens centrala roll i Nato. Enligt brevet avser Sverige att delta fullt ut i Natos gemensamma försvarsplanering och är redo att bidra med styrkor för alla alliansens uppdrag.


Moderaterna

Moderaterna vill inte att Sverige ska ansluta sig till FN:s kärnvapenförbud.

De anser att det kan äventyra Sveriges försvarssamarbeten och ”riskerar att gynna de kärnvapenstater som inte väljer att skriva under”. De anser inte heller att Sverige ska delta som observatör vid kärnvapenförbudets första statspartsmöte, då de menar att Sverige inte ska ”ge legitimitet till en konvention som riskerar att motverka sitt syfte”. Moderaterna menar att arbetet med nedrustning av kärnvapen bör ske inom ramen för icke-spridningsavtalet NPT.

Moderaterna har uttryckt att ”Natos kärnvapendoktrin utgör en viktig pusselbit för att verka för strategisk avskräckning i vårt närområde.” Partiet nämner inte kärnvapen eller nedrustning i sitt partiprogram eller något annat dokument på sin hemsida.


Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna vill inte att Sverige ska ansluta sig till FN:s kärnvapenförbud.

I en riksdagsdebatt i mars i år sa en företrädare att det är ”direkt oansvarigt” att verka för att Sverige ska underteckna FN:s kärnvapenförbud och att partiet hoppas att Sverige lämnar sitt observatörskap. De har uttryckt att det vore ”ett slag i luften” att gå med i konventionen, som de anser är kontraproduktiv, och att det skulle äventyra Sveriges säkerhetspolitik och försvåra försvarssamarbeten.

Sverigedemokraterna nämner inte kärnvapen eller nedrustning i sin valplattform eller partiprogram. Partiet har i media tidigare uttryckt att de vill se en kärnvapenfri värld och att partiet förespråkar avspänning och nedrustning av kärnvapen, men har även uttalat att kärnvapen har en avskräckande effekt.


Centerpartiet

Centerpartiet vill inte att Sverige ska ansluta sig till FN:s kärnvapenförbud ”som den nu är formulerad”.

De vill heller inte att Sverige är observatör till konventionens första statspartsmöte, vilket de menar kan sprida ”en felaktig bild av den svenska hållningen” gentemot förbudet. De anser att konventionen inte kommer att leda till en kärnvapenfri värld eftersom inga kärnvapenstater är med ännu, och att Sverige riskerar sina försvarssamarbeten om vi går med. Centerpartiet vill istället stärka arbetet inom icke-spridningsavtalet NPT och har uttryckt att kärnvapenförbudet kan undergräva NPT.

Centerpartiet skriver på sin hemsida att de vill se en kärnvapenfri värld och att Sverige ska vara pådrivande och en tydlig röst i nedrustningsarbetet.


Vänsterpartiet

Vänsterpartiet vill att Sverige ska ansluta sig till FN:s kärnvapenförbud och att Sverige bör ratificera konventionenomgående.

Partiföreträdare menar att kärnvapenförbudet är en konvention ”som inte normaliserar kärnvapen som ett legitimt vapen i krig” och ”som gör innehavarna till avvikare” samt att konventionen inte står i motsättning till andra initiativ för nedrustning. Vänsterpartiet vill även förbjuda att kärnvapen placeras på svensk mark och göra Europa till en kärnvapenfri zon.

Vänsterpartiet vill arbeta för en kärnvapenfri värld och har utryckt att det ska vara en självklarhet att Sverige är drivande för kärnvapennedrustning.


Kristdemokraterna

Kristdemokraterna vill inte att Sverige ska ansluta till FN:s kärnvapenförbud.

De anser att en anslutning skulle ”försämra förutsättningarna att försvara Sverige” och äventyra Sveriges försvarssamarbeten.

I december 2021 la Kristdemokraterna fram ett förslag i riksdagen för att stoppa Sveriges deltagande som observatör vid konventionens första statspartsmöte, samt att Sverige under­tecknar och ratificerar FN:s kärnvapenförbud.

Kristdemokraterna nämner inte kärnvapen eller nedrustning i sin valplattform eller partiprogram. I en rapport från 2016 skriver de att det är viktigt för den globala säkerheten att antalet kärnvapen begränsas och att spridningen av kärnvapen upphör, men att det finns ”få skäl att tro att alla kärnvapen skulle kunna avskaffas”.


Liberalerna

Liberalerna vill inte att Sverige ska ansluta sig till FN:s kärnvapenförbud.

Partiet har i media uttryckt sig kritiskt mot konventionen och sagt att Sverige inte bör vara observatör vid det första statspartsmötet: ”Att vara observatör är en dålig idé eftersom det skänker legitimitet åt konventionen om kärnvapenförbud”. De hänvisar till att konventionen förbjuder lagring, flyttning och utplacering av kärnvapen vilket de menar skulle minska USA:s närvaro i Europa och därmed missgynna vår säkerhet.

Liberalerna skriver inget om kärnvapen eller nedrustning i sitt partiprogram från 2019 eller andra dokument.


Miljöpartiet

Miljöpartiet vill att Sverige ska ansluta sig till FN:s kärnvapenförbud.

Partiföreträdare har i riksdagen uttryckt att ”tillgången till kärnvapen utgör ett av de allvarligaste säkerhetshoten i vår tid /…/ Därför driver vi att Sverige ska ansluta sig till FN:s konvention om ett globalt kärnvapenförbud och arbetar för en kärnvapenfri värld.” Partiet anser att förbudet har en stark betydelse för synen på kärnvapen globalt och hur stater förhåller sig till att skaffa kärnvapen.

Partiet vill bland annat att Sverige antar lagstiftning som förbjuder införsel av kärnvapen i Sverige både i freds- och krigstid.

Miljöpartiets mål är en kärnvapenfri värld och de ”kommer att fortsätta arbeta emot kärnvapen, även i ett läge där Sverige om medlemskap i Nato.”

 


Källor

All fakta kommer från partiernas hemsidor, dokument samt media. Kontakta info@slmk.org för mer information.