Tänkvärt

I said earlier this year that we are sleepwalking towards disaster. In truth, it is worse than that we are asleep at the controls of a fast-moving aircraft. Unless we wake up and take control, the outcome is all too predictable.

– Kofi Annan

Hur används din gåva?

Vi arbetar för en värld fri från kärnvapen och det vill vi göra så länge som kärnvapnen existerar på vår jord. Vi har ett ansvar att arbeta preventivt och informera om de risker som kärnvapen medför. Läs mer om vårt arbete under Om oss. Längst ner på sidan hittar du våra föreningsdokument och värdefulla länkar.

De pengar Svenska Läkare mot Kärnvapen får in i form av gåvor och medlemsavgifter används till hela verksamheten. Vi följer de etiska riktlinjer som finns för insamlingsverksamhet idag. Det innebär bland annat att pengarna ska användas till det som vi har lovat och att insamlingen sköts på ett ansvarsfullt sätt.

Svenska Läkare mot Kärnvapen redovisar årligen genom våra 90-konton (BankGiro: 901-0901, PlusGiro: 901090-1) till Svensk Insamlingskontroll. De kontrollerar att vi följer regelverket för 90-konton, bland annat att högst 25 procent av de totala kostnaderna användas för insamling och administration, och att resten går till verksamheten.

Vi är ordinarie medlem i Giva Sverige, branschorganisationen för tryggt givande. Giva Sveriges uppdrag är att säkra etisk, transparent och professionell insamling av gåvor och arbetar med att stärka kvalitet och styrning i insamlingsorganisationer. Som medlem i Giva Sverige följer och rapporterar vi därför på Giva Sveriges kvalitetskod.

Tryggt givande ges ut av Giva Sverige, branschorganisationen för tryggt givande, och innebär att vi som medlemsorganisation uppfyller alla krav i Kvalitetskoden och därmed står för etisk, professionell och transparent insamling samt är granskade av en auktoriserad revisor.

Om du misstänker oegentligheter i föreningens ekonomiska hantering och verksamhet kan du kontakta vår föreningsrevisor. Skicka ett mail till whistleblower@slmk.org.

FÖRENINGSDOKUMENT

Kvalitetskod för etisk insamling 2018-2020

Redogörelse för uppfyllelse av Giva Sveriges kvalitetskod 2018

Revisorns oberoende granskning av Giva Sveriges kvalitetskod 2018

Effektrapport 2019

Motverka oegentligheter

Policy och riktlinjer för insamling

Placering av kapital

Uppförandekod

Årsmötesprotokoll 2020

Verksamhetsberättelse 2018-2019

Stadgar – uppdaterade 2020

Årsredovisning 180901-190831 inkl revisionsrapport

VÄRDEFULLA LÄNKAR

Svensk insamlingskontroll

Giva Sverige

Tryggt givande