FN:s kärnvapenförbud

Den 22 januari 2021 skedde något historiskt när FN:s konvention om förbud mot kärnvapen trädde i kraft. Kärnvapen blev då, som det sista massförstörelsevapnet, förbjudna enligt internationell lag.

FN:s kärnvapenkonvention (på engelska TPNW, Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons) är ett omfattande avtal som förbjuder alla former av kärnvapenaktiviteter. Det innebär ett förbud mot att utveckla, testa, producera, skaffa, inneha, lagra, använda eller hota med att använda kärnvapen, eller stödja andra länders kärnvapenprogram. Förbudet är förankrat i och stärker internationell humanitär rätt.

FN:s konvention om ett förbud mot kärnvapen antogs den 7 juli 2017 när 122 länder, däribland Sverige, röstade ja till att anta det i FN:s generalförsamling i New York. Den 24 oktober 2020 nådde FN:s kärnvapenkonvention de 50 ratificeringar som krävdes för att det ska träda i kraft. På ICAN:s hemsida kan du följa hur många länder som till dags dato ratificerat avtalet.

Trots att Sverige 2017 röstade ja till att anta kärnvapenkonventionen i FN har Sverige ännu inte anslutit sig till förbudet. Svenska Läkare mot Kärnvapen arbetar för att stärka debatten och öka pressen för att Sverige ska ansluta sig. En svensk anslutning skulle innebära att Sverige tydligt tar ställning mot kärnvapen och är med och stärker den internationella normen mot dessa massförstörelsevapen. Sverige skulle också kunna bli ett nyckelland för att fler EU-länder, Natoländer och allierade ska ansluta sig till förbudet.

UTREDNING AV ETT SVENSKT TILLTRÄDE TILL KONVENTIONEN

I oktober 2017 tillsatte Sverige en särskild utredare som skulle utreda konsekvenserna av ett eventuellt svenskt tillträde till konventionen om ett förbud mot kärnvapen. I utredningen kom han fram till en avrådan från att skriva under konventionen i sin nuvarande form. Dels lyfte han fram att det redan finns ett rättsligt bindande kärnvapenförbud i kraft för Sverige i och med icke-spridningsavtalet, NPT. Vidare ansåg utredaren att den nya konventionen inte innehåller ett tillräckligt system för att verifiera staternas efterlevnad av avtalet, samt menade att en svensk anslutning kan försvåra samarbeten med USA och NATO-länder. Mot bakgrund av utredningen beslutade regeringen i juli 2019 att inte skriva under avtalet.

Svenska Läkare mot Kärnvapen, med många andra civilsamhällesorganisationer och experter, är kritiska till utredningens slutsatser och Sveriges val att inte skriva under. Vi menar att det är både viktigt och fullt möjligt för Sverige att redan nu ansluta sig till förbudet.

Vi var remissinstans till utredningen, samt tog fram en egen skuggutredning där vi lät svenska och internationella experter göra sin analys av kärnvapenkonventionen och Sveriges möjligheter att ansluta sig till den.


VÅR MEDVERKAN TILL KÄRNVAPENFÖRBUDET

ICAN, den globala kampanjen för kärnvapnens avskaffande, spelade en avgörande roll för att FN:s kärnvapenförbud skulle bli verklighet. Genom vår aktiva roll i ICAN har vi bidragit till arbetet med driva fram förbudet. Svenska Läkare mot Kärnvapen sitter sedan 2012 i ICAN:s internationella styrgrupp, där beslut fattas om hur arbetet inom kampanjen ska bedrivas. Vi driver även ICAN i Sverige.

Genom att mobilisera civilsamhället, återaktualisera budskapet om kärnvapnens katastrofala konsekvenser och påvisa behovet av ett förbud mot kärnvapen lyckades ICAN genom 10 år av intensivt opinions- och påverkansarbete nå sitt mål, ett FN-avtal som kategoriskt och konsekvent förbjuder stater att bland annat inneha, hota om att använda och använda kärnvapen. För detta belönades ICAN 2017 med Nobels fredspris.

HUMANITÄRA INITIATIVET LEDER TILL FRAMGÅNG

2012 startade en grupp om 16 stater det så kallade humanitära initiativet, som under FN-förhandlingar och konferenser underströk de humanitära konsekvenserna av kärnvapen. På ett par år lyckades ICAN tillsammans med en liten grupp stater öka stödet för initiativet från att bestå av 16 stater till över 150 stater. Detta ledde också till ett skifte i debatten kring kärnvapen, där det humanitära perspektivet fick allt större fokus.

2013 och 2014 arrangerades tre statskonferenser om de humanitära effekterna av kärnvapen. ICAN agerade civilsamhälleskoordinatorer för samtliga konferenser och bedrev aktivt lobbyingarbete inför och under konferenserna för att påverka staternas deltagande och åtaganden.

Konferenserna fastslog att kärnvapnens konsekvenser var värre än tidigare forskning sagt och att ingen beredskap finns för att hantera en kärnvapendetonation, hos någon stat eller internationell organisation, och att det inte heller finns möjlighet att skapa en sådan beredskap. Slutsatsen blev att kärnvapen därför måste förbjudas. Svenska Läkare mot Kärnvapen är den enda svenska organisation som deltog på alla tre statskonferenser.

ARBETET I SVERIGE

I Sverige arbetade Svenska Läkare mot Kärnvapen samtidigt för att öka intresset och kunskapen för kärnvapenfrågan i riksdagen. Bland annat var vi delaktiga i att starta upp riksdagens nätverk mot kärnvapen 2012, och är än idag civilsamhälleskoordinatorer för nätverket tillsammans med Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF. Vi har också bidragit till att Socialdemokraterna antagit flera motioner på sina partikongresser om att verka för att kärnvapen förbjuds. Utan vårt aktiva arbete hade Sverige sannolikt inte gått med i det humanitära initiativet vid regeringsskiftet 2014.

ETT FÖRBUD MOT KÄRNVAPEN FÖRHANDLAS FRAM

Med utgångspunkt i resultaten från de humanitära konferenserna arbetade ICAN vidare för att bygga stöd för förhandlingar om ett kärnvapenförbud i FN. Förhandlingarna blev av och pågick under fyra veckor våren och sommaren 2017. Svenska Läkare mot Kärnvapen hade en viktig roll för att Sverige deltog i förhandlingarna, och till slut röstade ja till förbudet.

Vi fanns på plats under alla fyra veckor av förhandlingarna för att bevaka och delta i det praktiska påverkansarbetet inom ICAN, för att uppnå ett så starkt och effektivt avtal som möjligt. Vi hade regelbundna möten med den svenska delegationen och framförde våra synpunkter på såväl förhandlingarna i stort som Sveriges position. Vi arbetar nu vidare för att få till stånd en svensk signering och ratificering av kärnvapenkonventionen.