Tänkvärt

I personally believe that those who are leaders with political power over the world will be forced some day, sooner or later, to give way to common sense and the will of the people.

– Alva Myrdal

Hur används din gåva?

Vi arbetar för en värld fri från kärnvapen och det vill vi göra så länge som kärnvapnen existerar på vår jord. Vi har ett ansvar att arbeta preventivt och informera om de risker som kärnvapen medför. Läs mer om vårt arbete under Om oss.

De pengar Svenska Läkare mot Kärnvapen får in i form av gåvor och medlemsavgifter används till hela verksamheten. Vi följer de etiska riktlinjer som finns för insamlingsverksamhet idag. Det innebär bland annat att pengarna ska användas till det som vi har lovat och att insamlingen sköts på ett ansvarsfullt sätt.

Svenska Läkare mot Kärnvapen redovisar årligen genom våra 90-konton (BankGiro: 901-0901, PlusGiro: 901090-1) till Svensk Insamlingskontroll. De kontrollerar att vi följer regelverket för 90-konton, bland annat att högst 25 procent av de totala kostnaderna användas för insamling och administration, och att resten går till verksamheten.

Svenska Läkare mot Kärnvapen arbetar också aktivt med etik inom insamlingsbranschen genom vårt medlemskap i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII. Vi följer den etiska kod för insamling som FRII tillsammans med oss organisationer har tagit fram. Mer detaljerad information kan du få genom att läsa vår årsredovisning och vår revisionsberättelse.

Om du misstänker oegentligheter i föreningens ekonomiska hantering kan du kontakta vår föreningsrevisor. Skicka ett mail till whistleblower@slmk.org.

FÖRENINGSDOKUMENT

Kvalitetskod för etisk insamling 2018-2020

Effektrapport 2018

Motverka oegentligheter

Policy och riktlinjer för insamling

Placering av kapital

Uppförandekod 2018

Redogörelse för vår uppfyllelse av FRII:s kodrapport

Revisorns oberoende granskning av FRII:s kodrapport

Årsmötesprotokoll 2019

Årsredovisning 170901-180831 inkl revisionsberättelse

Stadgar uppdaterade 2017

Verksamhetsberättelse 2017-2018

VÄRDEFULLA LÄNKAR

Svensk insamlingskontroll

Frivilligorganisationernas insamlingsråd, FRII

Tryggt givande