FN:s kärnvapenförbud

Den 22 januari 2021 skedde något historiskt när FN:s konvention om förbud mot kärnvapen trädde i kraft. Kärnvapen blev då, som det sista massförstörelsevapnet, förbjudna enligt internationell lag.

FN:s kärnvapenkonvention (på engelska TPNW, Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons) är ett omfattande avtal som förbjuder alla former av kärnvapenaktiviteter. Det innebär ett förbud mot att utveckla, testa, producera, skaffa, inneha, lagra, använda eller hota med att använda kärnvapen, eller stödja andra länders kärnvapenprogram. Förbudet är förankrat i och stärker internationell humanitär rätt.

FN:s konvention om ett förbud mot kärnvapen antogs den 7 juli 2017 när 122 länder, däribland Sverige, röstade ja till att anta det i FN:s generalförsamling i New York. Den 24 oktober 2020 nådde FN:s kärnvapenkonvention de 50 ratificeringar som krävdes för att det ska träda i kraft. På ICAN:s hemsida kan du följa hur många länder som till dags dato ratificerat avtalet samt läsa avtalstexten i sin helhet.

Trots att Sverige 2017 röstade ja till att anta kärnvapenkonventionen i FN har Sverige ännu inte anslutit sig till förbudet. Svenska Läkare mot Kärnvapen arbetar för att stärka debatten och öka pressen för att Sverige ska ansluta sig. En svensk anslutning skulle innebära att Sverige tydligt tar ställning mot kärnvapen och är med och stärker den internationella normen mot dessa massförstörelsevapen. Sverige skulle också kunna bli ett nyckelland för att fler EU-länder, Natoländer och allierade ska ansluta sig till förbudet.

Utredning av ett svenskt tillträde till konventionen

I oktober 2017 tillsatte Sverige en särskild utredare som skulle utreda konsekvenserna av ett eventuellt svenskt tillträde till konventionen om ett förbud mot kärnvapen. I utredningen kom han fram till en avrådan från att skriva under konventionen i sin nuvarande form. Dels lyfte han fram att det redan finns ett rättsligt bindande kärnvapenförbud i kraft för Sverige i och med icke-spridningsavtalet, NPT. Vidare ansåg utredaren att den nya konventionen inte innehåller ett tillräckligt system för att verifiera staternas efterlevnad av avtalet, samt menade att en svensk anslutning kan försvåra samarbeten med USA och NATO-länder. Mot bakgrund av utredningen beslutade regeringen i juli 2019 att inte skriva under avtalet.

Svenska Läkare mot Kärnvapen, med många andra civilsamhällesorganisationer och experter, är kritiska till utredningens slutsatser och Sveriges val att inte skriva under. Vi menar att det är både viktigt och fullt möjligt för Sverige att redan nu ansluta sig till förbudet.

Vi var remissinstans till utredningen, samt tog fram en egen skuggutredning där vi lät svenska och internationella experter göra sin analys av kärnvapenkonventionen och Sveriges möjligheter att ansluta sig till den.