Begär öppen redovisning av kärnvapenmakterna kärnvapenstrategier

Av: Gösta Alfvén 

Denna text innehåller naiva tankar. Naivitet i kombination med tro på människans förnuft och handlingskraft kan vara en vinnande strategi mot maktfullkomlig arrogans.

Kärnvapenmakterna hävdar att kärnvapen är nödvändiga för världens säkerhet. De avskräcker motståndare att starta krig, de förhindrar och har förhindrat en militär urladdning mellan Öst och Väst och är därför av godo, menar man. Detta resonemang är vanligt, även i Sverige, och används som argument för att vårt land inte ska ratificera FN:s konvention för ett förbud mot kärnvapen

Omkring 10 kärnvapen som når de stora städerna i ett land räcker för att tillintetgöra övergripande infrastrukturer och möjligheten att fungera som nation och stridsförande enhet. Ett sådant hot är tillräckligt för effektiv avskräckning enligt mänskligt förnuft. Varför då ha många tusentals i beredskap? Det påvisar att nuvarande kärnvapenstrategier är irrationella, att de baseras på slentrianmässig militär strategi: ju starkare, desto bättre. Men vapen är farliga och fler vapen är ännu farligare. Historien visar att det ligger i maktmänskans natur att inte nöja sig med att endast använda vapen i självförsvar. Makt lockar till mer makt. Vapen är ett effektivt maktmedel och de kommer alltför lätt till användning i aggressiv maktpolitik. Dagens politiska situation ökar oron för detta.

Kärnvapen är det ultimata vapnet. Ett kärnvapen dödar inte en, tio eller hundra människor, utan 100-tusentals. Att utsätta människor för den ständig fruktan för den stora termonukleära konfrontationen är att kränka mänskliga rättigheter, enligt FN-stadgan*. Det är dags att begära av kärnvapenmakterna att de i detalj motiverar sitt stora innehav. Länder och deras militärer hävdar rätt till att hålla sin militära strategi hemlig. Men kärnvapen är inga vanliga vapen.  Därför ska vi ifrågasätta denna rätt. Det är dags att kräva att kärnvapenmakterna i sina samtal med fredsrörelserna och världsopinionen redogör för varför man anser att man behöver så många kärnvapen.

– Vi kan inte offentliggöra vår kärnvapenstrategi för det skulle försvaga den, kommer säkerligen vara kärnvapenmakternas svar på en sådan begäran. Men vi ska inte begära att positioner för kärnvapen offentliggörs, något som är rimligt att man hemlighåller. Vi begär redovisning av varför så många anses nödvändigt. Det försvagar inte er strategi.

Jag tror inte att kärnvapenmakterna kommer gå med på denna begäran. Tanken bakom detta är i första hand att sätta fokus på att hemlighetsmakeriet döljer ett innehav som är omotiverat stort och irrationellt. Det skulle stärka vår och ICAN:s sak och försvaga kärnvapenförespråkarnas och dessutom försvaga argumenten för att låta NPT fortsätta missköta nedrustningsprocessen. FN:s konvention för ett förbud mot kärnvapen behövs och Sverige och alla andra länder bör skyndsamt skriva på den.

Att väcka opinion för att kärnvapennationer offentliggöra sina kärnvapenstrategier, skulle kunna vara en del av ICAN:s arbete för att stärka normen kring kärnvapen och stärka konventionens effekt även på kärnvapenstaterna. Vi kan inte acceptera hemlighetsmakeriet i en fråga som rör världens och mänsklighetens säkerhet och framtid. Det måste diskuteras offentligt. Fram med korten!

Kärnvapenländerna döljer sina intentioner bakom en mask av påstådda behov av nukleär säkerhet. Vi som deltagit i nedrustningsförhandlingar i Geneve eller New York vet hur cyniskt och arrogant maktspelet är. Det avslöjade redan Alva Myrdal i sin kända bok ”Spelet om nedrustningen”. Det är dags att det civila samhället kräver rättfram ärlighet i denna ödesfråga.

Att man inte litar på varandra är inget skäl. Genom olika former av övervakning, en del kallas för spioneri, har man god koll på vad den andre gör. Det är bara allmänheten som inget vet.

Vi har rätt att få reda på varför vi är gisslan i kärnvapenmakternas kamp om världsherravälde, eller vad det nu är man kämpar om. Man skyller sina stora innehav av kärnvapen på rädsla för motparten. Men som det är lätt att avläsa så är kärnvapenmakterna ”överrustade”. Det behövs mindre än 100 kärnvapen av dagens sprängkraft för att närmast utplåna motståndarna. Det räcker väl för avskräckning. Vad ska man med de övriga 14 tusen termonukleära vapnen till? Vi har rätt att få svar på denna fråga.

Med detta resonemang visar vi att kärnvapeninnehav handlar om makt och inte om säkerhet. Det ökar kravet på avrustning och i förlängningen för en kärnvapenfri värld.

* Det nuvarande hotet om kärnvapenkrig är inte förenligt med andemeningen i FN-stadgan. Artikel 2, paragraf 4 lyder: Alla medlemmar skola i sina internationella förbindelser avhålla sig från hot om eller bruk av våld, vare sig riktat mot någon annan stats territoriella integritet eller politiska oberoende, eller på annat sätt oförenligt med Förenta Nationernas ändamål.

 

Disclaimer
Svenska Läkare mot Kärnvapen står nödvändigtvis inte för de åsikter och resonemang som bloggförfattaren framför.