Uttalande: Ansvarslöst att ytterligare sprida kärnvapen i Europa

Nyligen uttalade Rysslands president Vladimir Putin att han förbereder för att utplacera ryska kärnvapen i Belarus. Att i detta riskfyllda läge tala om att flytta kärnvapen riskerar att eskalera den pågående konflikten ytterligare. Ryssland bör genast dra tillbaka sina planer på att utplacera kärnvapen i Belarus.

Värt att notera är att det för närvarande inte finns ryska kärnvapen i Belarus, men president Putin hävdar att Ryssland gett Belarus kärnvapenkapabla missiler och att upp till 10 belarusiska flygplan redan är förberedda för att använda dessa vapen.

Putin meddelade också att Ryssland kommer att slutföra byggandet av en lagringsanläggning för kärnvapenstridsspetsar i Belarus senast i juli i år. I början förra året ändrade Belaus sin konstitution och tog bort landets åtaganden som en neutral kärnvapenfri stat. Denna ändring öppnade upp för att kunna placera ryska kärnvapen i Belarus.

I sitt uttalande hänvisade Putin till USA:s utplacering av kärnvapen i Belgien, Italien, Nederländerna, Turkiet och Tyskland och menade att Ryssland kommer följa samma modell. Utplacering av kärnvapen på andra länders territorium går emot icke-spridningsavtalet NPT, och dess artikel II-åtaganden som förbjuder överföring av kärnvapen till en icke-kärnvapenstat. USA menar att de placerade ut kärnvapen i Europa innan icke-spridningsavtalet trädde ikraft och att det därmed inte strider mot avtalet men detta har varit en konflikt mellan statsparterna sedan avtalets tillkomst. Att nya utplaceringar strider mot avtalets artikel II torde det dock inte vara någon tvekan om.

Utplacering av kärnvapen i andra länder kallas för ”nuclear sharing”. I dagsläget är det bara USA som har utplacerade kärnvapen, i fem Natoländer. Dessa utplaceringar har tillkommit utan parlamentarisk debatt och insyn och det är även fortsatt idag svårt för invånare i de fem länderna att få information kärnvapnen i deras länder.

Att ha kärnvapen utplacerade försvårar beslutsfattande och kontroll genom minimal transparens och ökar risken för felbedömningar, missförstånd och potentiellt katastrofala olyckor. FN:s konvention om förbud mot kärnvapen förbjuder utplacering av kärnvapen från ett annat land på det egna territoriet och alla stater som menar allvar med att minska kärnvapenhotet måste omgående ansluta sig till FN:s konvention om förbud mot kärnvapen för att på ett omfattande sätt fördöma dessa vapen.

Sverige har skickat in sin ansökan om medlemskap i Nato utan några avståndstaganden från Natos kärnvapenrelaterade förpliktelser eller skrivelser. Riskerna för utplacering av kärnvapen i Belarus visar tydligt att världen ökar sin tilltro till kärnvapen och med det stiger riskerna för att de kommer till användning, med katastrofala konsekvenser till följd.

Sverige måste visa vägen och tydliggöra att det framtida Natomedlemskapet inte inkluderar någon kontakt med kärnvapen. Sverige bör genom lagstiftning förbjuda införsel av kärnvapen på svenskt territorium – för att säkerställa att de uttalanden som regeringen gjort även gäller i krigstid och på längre sikt samt att Sverige inte accepterar att försvaras av kärnvapen eller kommer att vara med att planera att använda eller öva att använda kärnvapen.

Om vi ska skapa en tryggare värld, en värld där stater inte hotar om att använda massförstörelsevapen måste kärnvapenfria länder som Sverige ta täten och sätta press på kärnvapenstaterna att avrusta. Att förebygga är enda medicinen!