Blogg: Kärnvapenavskräckning hindrar konstruktivt arbete för nedrustning

Det andra statspartsmötet för FN:s kärnvapenförbud är nu avslutat och statsparterna konstaterar att kärnvapenavskräckning är det stora problemet som hindrar konstruktivt arbete för nedrustning och säkerhet för alla. Läs vår blogg!

Under veckan har stater, forskare, organisationer och hundratals människor från hela världen samlats på FN:s högkvarter i New York för att diskutera, debattera och framlägga nya initiativ för framsteg för en värld utan kärnvapen. FN:s konvention om förbud mot kärnvapen har verkligen blivit en inkluderande arena där röster från unga och de som drabbats av kärnvapen, både från Japan och från provsprängningar, stått i centrum. Staterna har lyssnat till berättelser om människors erfarenheter, forskning, och civilsamhällets expertis. Mötet är nu avslutat och en deklaration samt en rapport har antagits. Statsparterna har konstaterat att kärnvapenavskräckning är det stora problemet som hindrar konstruktivt arbete för nedrustning och säkerhet för alla.

På mötet har runt 90 stater deltagit, majoriteten är statsparter till avtalet. På mötet har även, förutom avtalets statsparter även tre Natostater har deltagit, Belgien, Norge och Tyskland, samt andra intressanta stater såsom Australien, Brasilien, Egypten och Schweiz. Mest imponerande är att vi, de cirka 700 deltagare från civilsamhället har fått delta aktivt och gett input till förhandlingarna.

I måndags inleddes mötet med en session med starka berättelser från människor med erfarenheter av kärnvapnen humanitära konsekvenser. Detta perspektiv har sedan genomsyrat hela veckans diskussioner. Ny forskning har presenterats av bland annat den forskningsgrupp som etablerades på det första statspartsmötet i Wien. Det presenterades det ny forskning om det radioaktiva nedfallet efter USA:s allra första kärnvapentest, Trinity. Forskare har återskapat nedfallet från tidigare kärnvapenprov på lokal, regional och global nivå och har kommit fram till att det radioaktiva nedfallet spreds till 46 amerikanska stater under de efterföljande 10 dagarna. Forskningsgruppen har även tittat på exempelvis status för världens kärnvapen och risker för kärnvapenanvändning. Det är viktig forskning som leder diskussioner kring kärnvapen och den internationella humanitära rätten framåt.

FN:s kärnvapenförbud är också det första vapenavtalet som värderar och tar i beaktning genusperspektiv genom att det belyser hur kvinnor och män drabbas olika av kärnvapenexplosioner. Det är tydligt att mer forskning behövs på detta, både när det kommer till hur kroppar påverkas olika men även när det kommer till representation. En ung man från Marshallöarna berättade hur kvinnorna som drabbades av provsprängningarna på öarna i allt större grad har påverkats av psykologiska konsekvenser och drabbats hårdare av social diskriminering. Under statspartsmötet har det beslutats att sätta upp en intersessionell diskussion om att inrätta internationell förvaltningsfond under artiklarna 6 och 7 i avtalet. Fonden skulle dels kunna ge ekonomisk kompensation, men skulle även kunna innefatta andra former av stöd till offer, till exempel sjukvård. Detta ska redovisas på det tredje statspartsmötet.

Flera överlevare efterfrågar information från kärnvapenstaterna för att få bättre förståelse om hur och varför deras kroppar och land har påverkats av provsprängningarna. Men mycket av informationen hålls fortfarande hemlig för allmänheten. Överlevarna vittnar om ett dubbelt omänskliggörande, först bombades deras land och sedan studerades deras kroppar i studier för att undersöka effekterna av strålningen. Det var inte för överlevarnas skull, utan för att landet som utförde provsprängningen ville samla in informationen, utan människornas samtycke till att deras kroppar och lidande användes på det sättet.

Det har varit engagerade diskussioner och inlägg från både statsparter och observatörer samt från civilsamhälle och internationella organisationer. Sverige, som bojkottade mötet, hade kunnat delta för att värna om multilateralismen och den internationella rätten vilka båda verkligen behöver all fokus och arbete just nu. Sverige hade kunnat använda denna vecka för att visa att de vill hålla nedrustningsdialogen öppen, med alla parter. Schweiz som observerade mötet som icke-statspart har under veckan gjort flera inspel om hur de anser att konventionen och relaterade dokument och arbetsgrupper kan utvecklas vilket mottagits väl från avtalets statsparter. Eftersom Sverige i sin kritik uttryckt att de anser att konventionen har brister så hade detta varit ett ypperligt tillfälle att under denna vecka delta aktivt för att bidra konstruktivt till det gemensamma målet om en kärnvapenfri värld.

Kazakstan kommer att stå ordförande för det tredje statspartsmötet som kommer att hållas även det här på FN:s högkvarter i New York under veckan 3–7 mars 2025. Vi ser fram emot fortsatt arbete mot en framtid utan kärnvapen!