På plats i FN för att diskutera kärnvapen

Av: Svenska Läkare mot Kärnvapen och Internationella Kvinnoförbundet för Fred & Frihet, IKFF

Idag börjar den andra förberedande kommittén inför icke-spridningsavtalet (NPT) översynskonferens 2020. Under två veckors tid kommer NPT:s medlemsstater att träffas och diskutera centrala frågor i enlighet med avtalets tre pelare, icke-spridning, nedrustning och fredlig användning av kärnkraft.

NPT är i ett känsligt skede då kärnvapenstaterna moderniserar sina kärnvapen istället för att nedrusta, och därmed ignorerar sina skyldigheter inom icke-spridningsavtalet. Som FN:s högste representant för nedrustningsfrågor Izumi Nakamitsu nämnde i sitt öppningstal idag:

”[…]The threat of the use – intentional or otherwise – of nuclear weapons is growing. This threat, which concerns all humanity, will remain for as long as nuclear weapons continue to exist in national arsenals. The geopolitical environment is deteriorating. Some of the most important instruments and agreements that comprise our collective security framework are being eroded. Rhetoric about the necessity and utility of nuclear weapons is on the rise. Modernization programs by nuclear-weapon States are leading to what many see as a new qualitative arms race.”

Både USA och Ryssland har nyligen uppdaterat sina kärnvapendoktriner som innebär början på en ny kapprustning. De nya doktrinerna underminerar icke-spridningsavtalet ytterligare, specifikt artikel VI om nedrustning, och står även i strid med 2010 års handlingsplan för icke-spridningsavtalet. Den uttrycker att kärnvapen ska ha en lägre status i kärnvapenstaternas säkerhetsdoktriner.

Det som nu behövs är politiskt ledarskap för att vända den negativa utvecklingen. Sverige har en möjlighet att visa kärnvapenstaterna att vi starkt motsätter oss deras aktiviteter genom att signera och ratificera FN:s konvention om ett förbud mot kärnvapen.

NPT har historiskt varit viktig i att förhindra spridning av kärnvapen och har därmed en viktig roll i den samling av regelverk som finns för att bidra till nedrustning. Detta är även dokumenterat i FN:s konvention om ett förbud mot kärnvapensom säger:

Reaffirming also that the full and effective implementation of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, which serves as the cornerstone of the nuclear disarmament and non-proliferation regime, has a vital role to play in promoting international peace and security,”

Däremot har NPT:s medlemsstater inte lyckats uppfylla avtalets pelare om nedrustning. FN:s konvention om ett förbud mot kärnvapen ämnar stärka det arbetet och fyller det legala tomrum som tidigare existerat mellan olika internationella avtal. Konventionen förbjuder konsekvent dess medlemsstater att utveckla, testa, inneha, tillverka och använda kärnvapen. När kärnvapenstaterna ansluter sig till konventionen måste de förbinda sig till att förstöra sina kärnvapen enligt en legalt bindande och tidsbunden plan (vilket saknas i NPT). Förbudskonventionen har även ett tydligt genusspråk som belyser vikten av kvinnors deltagande i säkerhet och nedrustningsprocesser vilket är en viktig aspekt för att utveckla diskursen kring kärnvapen.

Samtidigt som NPT pågår på FN i Genève är utrikesministern Wallström på besök på FN i New York för ett högnivåmöte om hållbar fred, där en av Sveriges prioriterade områden är konfliktförebyggande metoder.

Nedrustning är en central aspekt av det konfliktförebyggande arbetet. Sveriges hängivenhet till konfliktförebyggande borde därför inkludera kärnvapennedrustning. Idag har kärnvapenstaterna tolkningsföreträde på global säkerhet och de använder rådande lagstiftning, bland annat icke-spridningsavtalet, för att legitimera sitt kärnvapeninnehav. Det försvagar NPT och är i stark kontrast till NPT:s artikel VI om nedrustning.

Vi ser fram emot de kommande dagarna på plats här i Genève och kommer tillsammans med ICAN att bevaka och arbeta aktivt för ett gå gott resultat som möjligt.