USA:s nya strategiska kärnvapenstrategi visar behovet av ett kärnvapenförbud

Av: Gunnar Westberg 

Så här skulle man kunna sammanfatta nyheterna i den nya amerikanska kärnvapenstrategin, Nuclear Posture Review, som publicerades för några dagar sedan av den amerikanska regeringen:

  • Vi kan utkämpa och vinna ett begränsat kärnvapenkrig.
  • Vi är beredda att använda kärnvapen mot en attack med konventionella vapen.
  • Vi kan komma att överväga användning av kärnvapen mot ett kärnvapenfritt land.
  • Vi bryr oss inte om våra skyldigheter enligt icke-spridningsavtalet NPT, Artikel VI.
  • Vi bekymrar oss inte om klimateffekter av kärnvapenkrig.

I januari 2017 beställde President Donald Trump en ny kärnvapenstrategi, NPR 2018. Rapporten finns nu tillgänglig, 75 sidor lång. En stor del av materialet känns igen från tidigare NPR. Jag koncentrerar mig här på några nya aspekter.

Donald Trump

 

”Trappa upp för att trappa ner

I ryska militära tidskrifter har man diskuterat möjligheten av att använda ”små” kärnvapen om landet skulle angripas av en motståndare med betydande överlägsenhet i konventionella vapen. President Putin har också antytt denna möjlighet. Dessa ”små” (Hiroshimastora?)- bomber skulle fungera som en varning: ”Vi är beredda att försvara oss med kärnvapen om det behövs”. Det är kanske inte så underligt att man diskuterar denna strategi i Ryssland, som är mycket underlägset USA och Nato i konventionella vapen. Ännu så länge har dock Ryssland inte ”plockat fram” sina ”små” kärnvapen, inga har utplacerats, vilket inte heller antyds i NPR.

Ert problem när man läser NPR är påståenden om den ryska kärnvapentaktiken. Där finns dock inga referenser, ingen antydan om källor, inte ens hemliga källor. Användandet av ”små” kärnvapen för metoden att ”trappa upp för at trappa ner” har nu blivit nu ett amerikanskt i stället för ett ryskt förslag. Detta är en obefogad och ansvarslös förändring. Den mångfalt överlägsna amerikanska arsenalen gör användandet av ”små” kärnvapen meningslös men farlig.

Utvecklingen i USA av en mindre bomb, har pågått under flera år, nämligen B61-12. Denna laddning skall kunna regleras från 0,3 kt till 50 kt. Vapnet avses bli styrbart och kan troligen penetrera flera meter jord innan det exploderar. B61-12 blir ett vapen lämpligt för att förstöra underjordiska bunkrar och ledningscentraler. B61-12 är ett nytt vapen och utvecklingen strider mot amerikanske åtaganden.

”Små kärnvapen” för u-båtar diskuteras också, både på missiler och kryssningsmissiler. Detta är en mycket riskabel utveckling. Det angripna landet vet inte om en ”liten” eller stor laddning är på väg. Massiv vedergällning kan förefalla vara enda alternativet. Där finns inte tid för överväganden.

Det är av intresse att notera att, bortsett från B61-12, nämns inga produktionsplaner för nya kärnvapen. Vi kanske kan hoppas att utvecklingen av dessa nya vapen startar först om flera år, om ens någonsin.

Kärnvapen mot konventionella mål

På flera ställen i NPR 2018 nämns att kärnvapen kan användas som avskräckning av eller vedergällning mot en attack med konventionella vapen. Det anges att allvarlig skada av USA:s infrastruktur skulle kunna vara skäl till kärnvapenanvändning. Detta är kanske den mest oansvariga och det mest irrationella elementet i den nya politiken. Den amerikanska ledningen skulle alltså vara beredd att använda kärnvapen mot ett land som antas ha utfört en cyberattack.  En orimlig och, naturligtvis, illegal handling.

USA:s mycket stora överlägsenhet beträffande konventionella vapen jämfört med varje tänkbar fiende skulle göra användning av kärnvapen onödig både gentemot kärnvapenfria stater och kärnvapenstater som inte använt kärnvapen mot USA. Vilken nytta skulle USA annars ha av sin överlägsenhet?

I NPR finns en hel del ”prat” om nya strategier, nya vapen, nya principer, ”prat” som förefaller vara en reaktion på liknande oklara funderingar av den ryske presidenten. Låt oss hoppas att Ryssland och Kina ser pratet som prat och propaganda, och inte ser det som ett skäl till en ny kapprustning.

Ingenstädes i NPR nämns den stora överlägsenheten i konventionella vapen hos USA och Nato, jämfört med Ryssland. Ingenstans noteras att USA:s militära budget är åtta gånger större ä Rysslands, inte heller att denna under de senaste två åren minskat kraftigt.

Ingenstädes i NPR talar man om klimatkonsekvenser av kärnvapenkrig. President Reagan sade att ”kärnvapenkrig kan inte vinnas och får inte utkämpas”. Seger i ett stort kärnvapenkrig betyder självmord, segraren svälter ihjäl tillsammans med större delen av, eller hela, mänskligheten.

Dokumentet är farligt, oansvarigt och naivt:

  • Det föreslår att vi förbereder oss för ett ”nukleärt, småskaligt kärnvapenkrig, som skulle kunna begränsas;
  • Dokumentet behandlar kärnvapen och kärnvapenkrig som vanliga vapen och vanligt krig, inte som medel för folkmord, kanske utrotningen av mänskligheten, omnicid.
  • President Trump och hans administration är ansvarigt för detta dokument och denna policy, men det är en produkt av det militärt-industriella systemet i USA. Tänkande fanns före Trump och kommer att bestå efter honom.

NPR visar, slutligen, att ett förbud mot kärnvapen är ännu viktigare än vi tidigare vetat. Kärnvapentröskeln kommer att sänkas, risken för ett kärnvapenkrig ökar.

Många värdefulla länkar finns att hitta på FAS.