Uttalande: Sverige måste ställa krav på kärnvapenfrihet i Nato

Idag samlas Natos ledare i Madrid, Spanien för att diskutera Natos strategiska riktning inför det kommande decenniet. Detta är det första toppmötet sedan Sverige (och Finland) ansökte om medlemskap. Regeringen har uttryckt att de som medlem ska åta sig helheten i Washingtonfördraget, inklusive Natos doktriner, men säger att det inte ska utplaceras kärnvapen på svensk mark. Vi menar att det inte är tillräckligt och kräver att Sverige gör mer för att bibehålla vår kärnvapenfrihet.

Vi såg under statspartsmötet av FN:s konvention om förbud mot kärnvapen att Sverige har tagit ett tydligt steg bakåt i sin retorik. Vi kan inte göra någon annan tolkning än att det är ett sätt att visa alliansen och dess medlemmar sitt fulla stöd till alliansens alla principer och doktriner, inklusive alliansens beroende av kärnvapen. Medan de uttryckte ett fördömande av Rysslands invasion och hot om att använda kärnvapen träder de in i en annan kärnvapenallians och försvarar därmed dess rätt att hota om, och att använda kärnvapen. Detta är inget annat än dubbelmoral och ett oerhört tydligt slut på all form av brobyggande och alliansfrihet, och inte minst kärnvapenfrihet.

Under detta första toppmöte hoppas vi att Sverige tar en aktiv roll och signalerar positiva signaler i form av ett uttalande om att kärnvapen aldrig får föras in på svenskt territorium.

Vi har framfört våra rekommendationer kring Natomedlemskapet om att Sverige måste stifta en lag som förbjuder införsel av kärnvapen på svenskt territorium, att Sverige inte får vara med i några diskussioner, övningar, planläggningar på att använda kärnvapen och inte acceptera att kärnvapen används för svenskt beskydd eller i Sveriges namn. Dessvärre har vi inte sett att vi har fått något gehör för detta utan det svenska medlemskapet i Nato tycks bli ett avslut på svensk anti-kärnvapentradition och vi ser med oro på hur Sverige som kärnvapenallierad ska kunna vara en röst för nedrustning. Vi oroas också för att Sverige som kärnvapenallierad istället för att vara beskyddad blir en måltavla.

Vi har under flera år oroats av det försvagade nedrustningsarbetet och hur det har alltmer anpassats efter kärnvapenstaterna och deras allierade. Nu ser vi att det är fullständigt genomfört och att Sverige som nedrustningsnation är historia.