Framgångar för förbud mot kärnvapen!

FN:s konvention om förbud mot kärnvapen når framgång efter framgång! Nu i dagarna har både Mongoliet och Guinea-Bissau har ratificerat konventionen, vilket leder oss till att konventionen har 58 statsparter.

22 december är sista dagen för stater att ratificera kärnvapenkonventionen för att kunna vara med som fullvärdig statspart på det första avtalsmötet som förväntas äga rum den 22–24 mars 2022 i Wien, Österrike. Vi förväntar oss att fler stater kommer ansluta sig till förbudet inom kort.

I förra veckan gick tre städer i USA; New York, Boston och Minneapolis med i ICAN Citites Appeal. Tillsammans uppmanar de USA:s regering att gå med i FN:s konvention om förbud mot kärnvapen. Sedan tidigare finns även bland annat Washington och Paris med vilket visar att synen på kärnvapen inom kärnvapenstaterna inte är enhälligt positiv.

New Yorks stad går också ännu längre och har antagit en resolution om kärnvapen vilken anvisar att alla pensionsfonder för statligt anställda ska avyttra sina innehav i kärnvapenbolag. Resolutionen säger även att New York stad är en kärnvapenfri zon och att det är förbjudet att producera, transportera, lagra, placera och utplacera kärnvapen i staden. Utöver detta så har staden inrättat en rådgivande kommitté för att utbilda allmänheten och rekommendera policy i frågor som rör kärnvapennedrustning.