Kärnvapen i valet?

I våras skickade vi ut en enkät till alla riksdagspartier där vi frågade om de anser att Sverige ska skriva under och ratificera FN:s konvention om ett förbud mot kärnvapen samt hur bör Sverige (istället/utöver kärnvapenkonventionen) arbeta för kärnvapennedrustning. Svaren vi fick var inte positiva.

Två partier svarade ja (Vänsterpartiet och Miljöpartiet) på frågan om en svensk anslutning till kärnvapenkonventionen, Socialdemokraterna svarade kanske och resten svarade nej (Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Centerpartiet). När vi ställde samma fråga inför valet 2014, fast då om Sverige bör stödja ett globalt kärnvapenförbud var det ett parti som svarade nej (Moderaterna) och resten svarade ja. Vad är det som har hänt på fyra år? Hur kan partier göra en sådan kovändning i en fråga som handlar om mänsklighetens överlevnad?

I vår valenkät från 2018 svarar i princip alla partier att de vill se en kärnvapenfri värld, men samtidigt svarar partierna att det förbud som nu finns mot kärnvapen är inte rätt väg att gå. Centerpartiet som är emot en svensk anslutning menar att den nya kärnvapenkonventionen inte är något som leder till en kärnvapenfri värld samt riskerar att urholka de nedrustningssamarbeten som finns idag. Centern föreslår att vi ska fortsätta att arbeta inom icke-spridningsavtalet, NPT, att vi ska arbeta för att provstoppsavtalet, CTBT, ska träda ikraft, stärka uppföljningskapaciteten av åtagande via det internationella atomenergiorganet IAEA samt fortsätta att verka i redan ingångna rustnings regimer som kemvapenkonventionen.

2014 sa Centerpartiet så här ”I en tid då kärnvapenarsenaler förnyas krävs starka och tydliga röster för nedrustning. Tiden är därför mogen för Sverige att tillsammans med likasinnade länder gå vidare och arbeta för en konvention mot kärnvapen”. Frågan är då hur Centerpartiet fyra år senare säger en helt annan sak? Det avtal som nu finns är då inte tillräckligt bra enligt Centern, men de punkter partiet kritiserar har motbevisats av flera olika experter. Hur tror Centerpartiet att internationell rätt utvecklas? Tänker partiet att vi om några år ska förhandla fram ett nytt förbud mot kärnvapen som ser exakt ut som Centern vill? Det var 122 stater som var med och förhandlade om konventionen som antogs 2017 – 122 stater – alla kan inte bli nöjda med allt, men det är det bästa vi har i dagsläget. Och det är inget dåligt avtal, det förbjuder det allra viktigaste aktiviteterna kring kärnvapen för att verkligen försvåra och sätta press på kärnvapenstaterna att nedrusta.

Liberalerna går ännu längre och skriver i vår valenkät 2018 att de gärna vill se nedrustning med ett globalt kärnvapenförbud under fredliga former, men att det avtal som nu finns säger de kommer endast att påverka västvärlden. De skriver i enkäten ”Liberala demokratier måste kunna försvara sig själva.” vidare skriver de ”Liberalerna anser att vi behöver kärnvapenparaplyet kanske mer än någonsin för att kunna garantera vår säkerhet”. Enligt Liberalerna så behöver vi kärnvapen för skapa säkerhet, det vill säga kärnvapen gör oss trygga. Det är skrämmande formuleringar som Liberalerna använder och att de faktiskt tror att kärnvapen skapar säkerhet. En fråga som vi aldrig får svar på är, i vilket sammanhang är det befogat att använda eller hota om att använda kärnvapen i Sveriges namn?

Peter Wallensteen, professor i Freds- och konfliktvetenskap vid Uppsala universitet har skrivit mycket om just det som Liberalerna uttrycker. I en artikel från 2016 skriver Wallensteen ”Kärnvapnen är kopplade till osäkerhet. De avtal som slutits mellan stormakterna under det kalla kriget gick i huvudsak ut på att hantera de spänningar som vapnen åstadkommit, inte att lösa de grundläggande konflikter som drev fram rustningarna. Kärnvapen tar med andra ord bort fokus från de problem som egentligen behöver lösas”. Kanske borde Liberalerna träffa överlevare från Hiroshima och Nagasaki för att verkligen förstå vad en kärnvapendetonation verkligen innebär. Apropå Liberalerna så uttryckte två personer från partiet på Gotland att Nobels fredspris har solkats på grund av hyllningen till FN:s kärnvapenkonvention, en av anledningar till att ICAN tilldelades priset förra året. Vi har frågat Liberala om detta är en officiell hållning från partiet men inte fått något svar.

Både Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna skriver att kärnvapenkonventionen är verkningslös på grund av att kärnvapenstaterna inte är med. Det internationella samfundet har förbjudit andra vapen på basis av deras oacceptabla humanitära konsekvenser, så som klustervapen, biologiska och kemiska vapen, och personminor. Även om alla stater inte anslutit sig till alla avtal, har de effekterna varit tydliga: efter förbud följer normförändring, ökat tryck på nedrustning och i många fall konkret nedrustning. Att förbjuda kärnvapen är också en fråga om att stater tar sitt ansvar för att utveckla den internationella rätten på basis av mänskliga rättigheter och humanitär rätt. Sverigedemokraternas och Kristdemokraternas gemensamma kritik är inte bara okunnigt utan går helt emot hur Sverige har agerat i nedrustningspolitiken i decennier.

Moderaterna är emot kärnvapenkonventionen men har inga konkreta förslag hur de kommer att arbeta för kärnvapennedrustning. Att komma ihåg är att Moderaterna under Carl Bildts tid som utrikesminister 2006–2014 lämnade nedrustningsengagemang som Sverige tidigare varit drivande i samt ställde Sverige på motståndssidan till det humanitära initiativet. Så våra förhoppningar när det kommer till Moderaterna är inte särskilt höga.

Socialdemokraterna däremot var väldigt aktiva när de satt i opposition när det kommer till kärnvapennedrustning och har försökt göra Sverige till en röst att räkna med internationellt. Men ändå så fegar de ut när det väl kommer till kritan. Vi uppskattar att Socialdemokraterna väljer att jobba på bred front och i vår enkät listar de 4 åtgärder som de arbetar med – även om det inte är just det vi skulle se att de prioriterar och när det kommer till kärnvapenkonventionen så hänvisar de till den utredning som är tillsatt och som kommer att presenteras den 31 oktober. Denna utredning ska undersöka konsekvenserna av ett svenskt tillträde till FN:s kärnvapenkonvention, men vad blir det för konsekvenser om Sverige inte ansluter sig? Socialdemokraterna menar att eftersom frågan om Sverige ska ratificera konventionen inte har majoritet i riksdagen så väljer de att vänta till utredningen är klar. Men Socialdemokraterna har inte heller lyckats hålla en enad front utåt, vilket har skapat splittring och gett konventionsmotståndarna många tillfällen att kritisera såväl regeringen som konventionen.

Oavsett vad 2018 års val får för utkomst så kommer vi att fortsätta att arbeta för att Sverige ska ansluta sig till FN:s kärnvapenkonvention och vi kommer inte att ge upp. Vi kräver att politiker faktiskt tar sitt ansvar och diskuterar frågan och läser på om vad detta förbud verkligen innebär istället för att fega ur när vi behöver visa mod och komma med ursäkter och undanflykter som kärnvapenstaterna hittade på för flera år sen för att försöka underminera att förhandlingarna skulle starta. Sverige är värd en modigare nedrustningspolitik och vi är övertygade om partierna inte har stöd för sin politik. Varken i väljarkåren eller bland de egna leden.