Det sista massförstörelsevapnet är förbjudet!

Idag röstade FN:s medlemsstater med en överväldigande majoritet igenom ett avtal som förbjuder och eliminerar kärnvapen. 122 stater röstade för avtalet, däribland Sverige, endast Nederländerna som begärt omröstningen röstade emot. Förbudet är starkt och väl förankrat i och stärker internationell humanitär rätt och mänskliga rättigheter.

Civilsamhället har sedan kärnvapen användes för första gången arbetat för att de aldrig ska användas igen. Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF, har jobbat med frågan alltsedan 1945 och Svenska Läkare mot Kärnvapen sedan grundandet 1981. Den internationella läkarrörelsen, som Läkare mot Kärnvapen tillhör, tilldelades även Nobels fredspris 1985 för sitt arbete. Idag är därmed en stor dag för båda våra organisationer, ett mål som vi så länge bara sett som en avlägsen dröm har nu uppnåtts! Vi vill passa på att rikta ett stort tack till alla våra medlemmar och alla våra stödjare som har gjort detta möjligt och som vi delar den här glädjen med. När vi organiserar oss, över gränser, kan vi skapa förändring. Både IKFF och SLMK är medlemmar i den internationella kampanjen ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) vilken samlar 440 organisationer i över 100 länder som tillsammans drivit denna fråga. Bara det är stort, vilken kraft!

Genom att anta detta avtal har majoriteten av världens länder tydligt visat att kärnvapen inte är accepterade och inte anser dem vara lagliga. De upprepade protesterna och bojkotten av förhandlingarna från kärnvapenstaterna, visar att detta avtal har potential att väsentligt påverka deras beteende och status. Förbudet kommer att som så många andra humanitära nedrustningsavtal tidigare har gjort förändra den internationella normen kring kärnvapen. Grunden har därmed lagts för konkreta förändringar i politik och beteende – även hos stater som inte är parter i avtalet. Detta kommer öka pressen på kärnvapenstaterna att nedrusta de cirka 15 000 kärnvapen som idag utgör ett hot mot hela mänskligheten. Kärnvapnen förpassas med detta avtal till historiens skamvrå. 

Avtalet öppnar för signatur redan i september och vi hoppas såklart att utrikesminister Margot Wallström kommer att närvara och signera avtalet för Sveriges del. Genom att göra det visar Sverige sitt stöd till avtalet och dess grundläggande principer. För att Sverige helt ska kunna anslutas till avtalet krävs dock en nationell process där riksdagen sedan ratificerar avtalet.

Det var länge ovisst om Sverige skulle delta i förbudsförhandlingarna. Utan det starka stödet från våra båda organisationer och andra aktörer i civilsamhället hade Sverige kanske stannat hemma. Därför är denna dag också en seger för oss och ett bevis för att vi kan påverka. Människor har kunnat skapa kärnvapen. Vi kan avskaffa dem.