Kärnvapen på S-kongress

Nyligen avslutades Socialdemokraternas partikongress. På dagordningen fanns, förutom val av partiordförande, ett ställningstagande om FN:s konvention om förbud mot kärnvapen. Av media blev denna kärnvapenfråga kallad för av kongressens stridsfrågor.

Inför kongressen hade totalt 48 motioner inkommit från partidistrikt runt om i landet, om att Socialdemokraterna skulle ta ställning för en svensk anslutning till FN:s konvention om förbud mot kärnvapen. I underlaget till kongressen föreslog partistyrelsen riktlinjer i frågan som avsåg att konventionen skulle utvecklas, för att Sverige skulle kunna ansluta sig. Då det i praktiken är i princip omöjligt har vi tillsammans med andra nedrustningsorganisationer och engagerade socialdemokrater förberett underlag och samtal med ombuden i syfte att stärka formuleringarna kring kärnvapenkonventionen.

Olof Palmes Internationella Center har under hösten beställt en opinionsundersökning som presenterades i en debattartikel, undertecknad av 100 socialdemokrater. Undersökningen visar att hela 87,8 % av socialdemokraternas väljare vill att Sverige skriver under FN:s konvention om förbud mot kärnvapen.

Vi kan bara anta hur tuffa diskussionerna var i de tematiska grupperna mellan kongressombuden och partistyrelsen. Det slutgiltiga förslaget till politiska riktlinjer om kärnvapen blev följande: ”Som observatör till FN:s förbud mot kärnvapen ska Sverige bidra till att konventionen utvecklas och förtydligas. Målet är att Sverige ska ansluta sig. I arbetet för kärnvapennedrustning ska Sverige ha en ledande roll. Vi socialdemokrater vill ha ett globalt kärnvapenförbud. Det avgörande arbetet för en kärnvapenfri värld går genom att stärka icke-spridningsfördraget och att öka kärnvapenmakternas vilja till nedrustning.” Vi menar att det är något bättre än förslaget från partistyrelsen, även om vi såklart gärna hade sett ett ännu tydligare ställningstagande.

Vi ser fram emot ett mer målinriktat arbete från Socialdemokraterna och regeringen, med utgångspunkt av dessa nyligt antagna riktlinjer och att de verkligen verkar för att målet om anslutning ska uppnås. Det stora engagemanget hos socialdemokrater från hela Sverige har tydligt visat för partiledningen att kärnvapenfrågan är en angelägenhet som engagerar många och allt annat än ett svenskt anslutande till konventionen är ovärdigt den svenska socialdemokratin.