Tänkvärt

Never Whisper in the Presence of Wrong.

– Bernard Lown

Läkarupprop för FN:s kärnvapenkonvention

Vi uppmanar den svenska regeringen och riksdagen att skyndsamt underteckna och ratificera FN:s kärnvapenkonvention, så att den kan träda i kraft och implementeras. Uppropet lämnades över till regeringen den 3 april 2019 tillsammans med Läkarförbundet och IFMSA Sweden.

Som läkare är det vår uppgift att försvara mänskligt liv genom att förebygga sjukdom samt vårda och värna de sjuka. Ett kärnvapenkrig vore den yttersta humanitära och miljömässiga katastrofen. Både den omedelbara och långsiktiga påverkan på mänskligt liv och hälsa skulle bli av ojämförlig omfattning och hota vår civilisations själva överlevnad. De medicinska åtgärder som skulle finnas tillgängliga vid ett kärnvapenkrig vore ytterst begränsade. Den enda boten mot kärnvapenkrigets fasor är preventivt arbete, som innebär ett totalt avskaffande av dessa massförstörelsevapen. 1,2,3

Den 7 juli 2017 röstade 122 stater, däribland Sverige, för att anta FN:s kärnvapenkonvention, som förbjuder kärnvapen. På samma sätt har kemiska och biologiska vapen tidigare förbjudits. Avtalet innebär att det inte blir tillåtet att utveckla, använda, prova, utplacera, ta emot och hota med kärnvapen eller understödja andra länders kärnvapenprogram. För att förbudet ska träda i kraft krävs att 50 stater ratificerar avtalet. Den 20 september 2017 öppnade det för underskrifter. I Sverige är det riksdagen som ratificerar konventionen.4

Det finns idag cirka 15.000 kärnvapen i världen. Av dessa står nästan 1.800 i beredskap för omedelbar avfyrning mot städer och civilbefolkning. Över tjugo år efter kalla krigets slut utgör ett kärnvapenkrig alltjämt ett verkligt och allvarligt hot mot mänskligheten.5

Läkare har vittnat om kärnvapenkrigets konsekvenser alltsedan atombomberna över Hiroshima och Nagasaki. År 1981 bildades International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW) och fyra år senare tilldelades organisationen Nobels fredspris. Dess svenska förening, Svenska Läkare mot Kärnvapen (SLMK), bildades redan 1981 efter ett upprop i Läkartidningen av ordförandena för Svenska Läkarförbundet, Svenska Läkaresällskapet och ett stort antal professorer vid landets medicinska fakulteter.6,7

Det humanitära perspektivet på användningen av kärnvapen har det senaste decenniet förändrat debatten om kärnvapen till att handla om global kollektiv mänsklig säkerhet. Detta har öppnat för den förbudsprocess som drivits av kärnvapenfria länder i nära samarbete med civilsamhället. International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) initierades av IPPNW år 2007 och har koordinerat över 500 organisationer i över 100 länder för att nå målet om ett kärnvapenförbud. I Sverige har Svenska Läkare mot Kärnvapen varit drivande i denna kampanj och i december 2017 fick kampanjen ta emot Nobels fredspris för insatserna för kärnvapenkonventionen. Detta är ett stort erkännande av civilsamhällets roll för global kärnvapennedrustning.

Vi ansluter oss till budskapet från World Medical Association8, International Physicians for the Prevention of Nuclear War9 och andra humanitära organisationer10 i vår uppmaning till den svenska regeringen och riksdagen att skyndsamt underteckna och ratificera FN:s kärnvapenkonvention, så att den kan träda i kraft och implementeras.

Uppropet överlämnades till regeringen den 3 april 2019. 

Ladda ner Läkaruppropet som PDF.

HÄNVISNINGAR

[1] Effects of Nuclear War on Health and Health Services. Andra utgåvan. Världshälsoorganisationen. 1987.

[2] Proceedings of the First Congress of International Physicians for the Prevention of Nuclear War. International Physicians for the Prevention of Nuclear War. 1981.

[3] Unspeakable suffering – the humanitarian impact of nuclear weapons. Fihn B (red). Reaching Critical Will. 2013.

[4] Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons. A/CONF.229/2017/8. Generalförsamlingen, Förenta nationerna. 2017.

[5] Status of World Nuclear Forces. Kristensen HM, Norris RS. Federation of American Scientists. 2017.

[6] Ledare: Läkare mot kärnvapen. Läkartidningen. 1981;78:4309. (Publ. med tillstånd.)

[7] Kärnvapenkrig – skall det få hända igen? Cederblom S. Läkartidningen. 1981;78:4326-7. (Publ. med tillstånd.)

[8] WMA Statement on Nuclear Weapons. World Medical Association. 1998, 2008, 2015.

[9] Gemensamt uttalade av International Physicians for the Prevention of Nuclear War, World Medical Association, International Council of Nurses och World Federation of Public Health Associations. 2017.

[10] Uttalande av Internationella Rödakorskommittén och Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen vid antagandet av FN-avtalet som förbjuder kärnvapen. 2017.