Tänkvärt

It is essential to stop perceiving nuclear bombs as weapons. They are useless in serving any legitimate national purpose. They are not weapons, but instruments of genocide.

– Bernard Lown

Läkarupprop för FN:s kärnvapenkonvention

Vi uppmanar den svenska regeringen och riksdagen att skyndsamt underteckna och ratificera FN:s kärnvapenkonvention, så att den kan träda i kraft och implementeras.

Som läkare är det vår uppgift att försvara mänskligt liv genom att förebygga sjukdom samt vårda och värna de sjuka. Ett kärnvapenkrig vore den yttersta humanitära och miljömässiga katastrofen. Både den omedelbara och långsiktiga påverkan på mänskligt liv och hälsa skulle bli av ojämförlig omfattning och hota vår civilisations själva överlevnad. De medicinska åtgärder som skulle finnas tillgängliga vid ett kärnvapenkrig vore ytterst begränsade. Den enda boten mot kärnvapenkrigets fasor är preventivt arbete, som innebär ett totalt avskaffande av dessa massförstörelsevapen. 1,2,3

Den 7 juli 2017 röstade 122 stater, däribland Sverige, för att anta FN:s kärnvapenkonvention, som förbjuder kärnvapen. På samma sätt har kemiska och biologiska vapen tidigare förbjudits. Avtalet innebär att det inte blir tillåtet att utveckla, använda, prova, utplacera, ta emot och hota med kärnvapen eller understödja andra länders kärnvapenprogram. För att förbudet ska träda i kraft krävs att 50 stater ratificerar avtalet. Den 20 september 2017 öppnade det för underskrifter. I Sverige är det riksdagen som ratificerar konventionen.4

Det finns idag cirka 15.000 kärnvapen i världen. Av dessa står nästan 1.800 i beredskap för omedelbar avfyrning mot städer och civilbefolkning. Över tjugo år efter kalla krigets slut utgör ett kärnvapenkrig alltjämt ett verkligt och allvarligt hot mot mänskligheten.5

Läkare har vittnat om kärnvapenkrigets konsekvenser alltsedan atombomberna över Hiroshima och Nagasaki. År 1981 bildades International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW) och fyra år senare tilldelades organisationen Nobels fredspris. Dess svenska förening, Svenska Läkare mot Kärnvapen (SLMK), bildades redan 1981 efter ett upprop i Läkartidningen av ordförandena för Svenska Läkarförbundet, Svenska Läkaresällskapet och ett stort antal professorer vid landets medicinska fakulteter.6,7

Det humanitära perspektivet på användningen av kärnvapen har det senaste decenniet förändrat debatten om kärnvapen till att handla om global kollektiv mänsklig säkerhet. Detta har öppnat för den förbudsprocess som drivits av kärnvapenfria länder i nära samarbete med civilsamhället. International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) initierades av IPPNW år 2007 och har koordinerat över 500 organisationer i över 100 länder för att nå målet om ett kärnvapenförbud. I Sverige har Svenska Läkare mot Kärnvapen varit drivande i denna kampanj och i december 2017 fick kampanjen ta emot Nobels fredspris för insatserna för kärnvapenkonventionen. Detta är ett stort erkännande av civilsamhällets roll för global kärnvapennedrustning.

Vi ansluter oss till budskapet från World Medical Association8, International Physicians for the Prevention of Nuclear War9 och andra humanitära organisationer10 i vår uppmaning till den svenska regeringen och riksdagen att skyndsamt underteckna och ratificera FN:s kärnvapenkonvention, så att den kan träda i kraft och implementeras.

Uppropet kommer att överlämnas till regeringen i samband med att utredningen om svenskt tillträde till kärnvapenförbudskonventionen presenteras den  21 januari 2019.

Ladda ner Läkaruppropet som PDF.

 

SKRIV UNDER HÄR!

 

UNDERTECKNARE


Andreas Tolf
 Ordförande, Svenska Läkare mot Kärnvapen. ST-läkare och doktorand i neurologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Heidi Stensmyren Ordförande, Sveriges läkarförbund. Specialistläkare i anestesi och intensivvård, Danderyds sjukhus.

Johan Nilsson Ordförande, IFMSA-Sweden (International Federation of Medical Students’ Associations). Läkarstuderande, Lunds universitet.

Representanter för yrkes-, specialitets- och intresseföreningar

Anna Bärtås Ordförande, Svenska Barnläkarföreningen. Verksamhetschef och överläkare, barn- och ungdomskliniken, Region Kronoberg.

Karin Fransson Ordförande, Svensk Förening för Palliativ Medicin. Sektionsöverläkare, Enheten för palliativ medicin, Länssjukhuset, Kalmar.

Göran Günther Ordförande, Svenska Infektionsläkarföreningen. Chefsläkare, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Ingela Heimann Ordförande, Sveriges Kvinnliga Läkares Förening. Specialistläkare i psykiatri.

Ragnberth Helleday Ordförande, Svensk Lungmedicinsk Förening. Överläkare, Med Dr, Lungsektionen, Medicincentrum, NUS, Umeå.

Martin Holmer Ordförande, Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård, SFAI. Verksamhetschef och överläkare, operations- och intensivvårdskliniken, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping.

Hans Hägglund Ordförande, Svensk förening för hematologi. Professor och verksamhetschef i hematologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Claes Jönsson Ordförande, Svensk Kirurgisk Förening. Docent i kirurgi.

Marit Karlsson Tidigare ordförande, Svensk Förening för Palliativ Medicin. Överläkare i palliativ medicin, Universitetssjukhuset i Linköping. Med dr, adjungerad lektor, Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Linköpings universitet.

Katarina Lundqvist Ordförande, Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi. Överläkare, PhD, Skånes Universitetssjukhus, Lund.

Arin Malkomian Ordförande, Svensk Förening för Akutsjukvård. Specialistläkare i akutsjukvård, Capio S:t Görans Sjukhus, Stockholm.

Anna Sarkadi Ordförande, Svensk Socialmedicinsk Förening. Professor och specialist i socialmedicin, Uppsala.

Hans Strid Ordförande, Svensk Gastroenterologisk Förening. Överläkare och docent, Södra Älvsborgs sjukhus, Borås.

Erik Sköldenberg Ordförande, Svensk Barnkirurgisk Förening. Överläkare i barnkirurgi, Akademiska barnsjukhuset, Uppsala.

Marina Tuutma Ordförande, Svenska Distriktsläkarföreningen. Specialistläkare i allmänmedicin, Karlstad.

Jeanette Wahlberg Hughes Ordförande, Svenska Endokrinologföreningen. Docent, överläkare, Universitetssjukhuset, Linköping.

Fredrik von Wowern Ordförande, Svensk Internmedicinsk Förening. Överläkare i internmedicin, SUS Malmö.

Jonas Ålebring Ordförande, Sveriges Yngre Läkares Förening. ST-läkare i anestesi och intensivvård, Skånes universitetssjukhus, Lund.

Hanna Åsberg Ordförande, Svensk Förening för Allmänmedicin. Specialistläkare i allmänmedicin, Stockholm.

 

Johan von Schreeb Leg. läkare, kirurg. Docent i internationell hälsa och lektor i global katastrofmedicin, Karolinska Institutet.

Johan Cullberg Professor i psykiatri.

P C Jerslid Leg läkare.

Åsa Molde Krigskirurg, Internationella Rödakorskommittén. Tidigare vice ordförande, Svenska Röda Korset.

Mårten Rosenqvist Överläkare och professor i kardiologi, Danderyds sjukhus.

Mikael Sandlund Professor i psykiatri, Umeå universitet.

Hans Samnegård Leg. läkare. Docent och specialist i thorax-och allmänkirurgi.

Victoria Strand Spec. allergisjukdomar, MD, PhD, Verksamhetschef, Astma & Allergimottagningen vid S:t Görans sjukhus.

Andreas Wladis Kirurg och professor i traumatologi och katastrofmedicin, Linköpings universitet.

Piotr Wysota Leg. läkare, specialist i allmänmedicin och psykiatri.

Åsa Lindström ST-läkare i akutsjukvård, Mälarsjukhuset, Eskilstuna. Vice ordförande, Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Gunnar Westberg Specialistläkare i internmedicin och njurmedicin. Professor emeritus i medicin. Styrelseledamot, Svenska Läkare mot Kärnvapen. Tidigare co-president för IPPNW.

Gösta Alfvén Specialistläkare och docent i barnmedicin. Styrelsesuppleant, Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Tobias Alfvén Specialistläkare i pediatrik, docent i global hälsa.Ordförande, Svenska Läkaresällskapets Kommitté för global hälsa. 

Marie Carlson Adj. professor och överläkare i gastroenterologi och hepatologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Johannes Eldblom ST-läkare i barnmedicin, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg. Styrelsesuppleant, Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Ann Marie Janson Lang Specialistläkare och docent i neurologi. Styrelsesuppleant, Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Per-Olof Joachimsson Överläkare.

Birgitta Kastlund Specialistläkare i allmän psykiatri. Styrelseledamot, Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Meit Krakau Specialistläkare i geriatrik. Sekreterare, Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Bengt Larsson Specialistläkare i medicinsk radiologi, Hudiksvall. Styrelseledamot, Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Jan Larsson Specialistläkare och docent i anestesi och intensivvård, Uppsala. Styrelsesuppleant, Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Nils Lindefors Professor och överläkare i psykiatri.

Bengt Lindell Specialistläkare i internmedicin och reumatologi, Kalmar. Föreningsrevisor, Svenska Läkare mot Kärnvapen. 

Lars-Urban Lindström Skolläkare, Fagersta.

Stefan Morén Överläkare i barn- och ungdomsmedicin, Falu lasarett.

Ulf Nilsson Medicinsk doktor.

Johannes Norberg ST-läkare i geriatrik och internmedicin, Skellefteå lasarett. Valberedning, Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Carin Odhner Specialistläkare i barn- och ungdomspsykiatri. Leg. psykotereapeut. Valberedning, Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Kristina Olofsson Specialistläkare i allmänmedicin, Hudiksvall. Föreningsrevisor, suppleant, Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Gösta Rune Distriktsläkare.

Karl Sjölin ST-läkare och doktorand i neurologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Tomas Sveger Barnläkare och docent, SUS, Malmö.

Göran Sterky Professor emeritus.

Wenjing Tao ST-läkare i socialmedicin, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Stockholm. Styrelsesuppleant, Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Martin Tondel Överläkare i yrkes- och miljömedicin, Akademiska sjukhuset, Uppsala. Vice ordförande, Svenska Läkare mot Kärnvapen.

David Victorin AT-läkare, Region Halland. Studentrepresentant i styrelsen, Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Christina Vigre Lundius Specialistläkare i allmänmedicin och företagshälsovård. Styrelseledamot, Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Erik Wareborn Leg. läkare, psykiatri, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge.

Leonore Wide Specialistläkare i psykiatri. Ordförande, Svenska Läkare mot Kärnvapens lokalgrupp i Stockholm. Ordförande, Nätverket för kärnvapennedrustning.

Olof Åkerblom Docent och seniorkonsult, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Tomi Sandor Familjeläkare.

Tore Duvner Överläkare.

Anne von Heidenmark Överläkare, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Eva Peterson Dahl Företagsläkare, kirurg.

Bo Bergstrand Specialistläkare allmänmedicin.

Yvette Andersson Medicine doktor och specialistläkare i kirurgi, Västmanlands sjukhus, Västerås.

David Boethius Specialistläkare.

Sven Engström Distriktsläkare, medicine doktor, Örnsköldsvik.

Annica Nilsson Överläkare, Anestesi och Intensivvård, Örnsköldsviks sjukhus.

Ann Olofsson Sahlqvist Överläkare, reumatologkliniken, sjukhuset i Västerås.

Stefan Söderberg Professor Internmedicin, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå.

Claude Kollin Chefsläkare Barnsjukhuset Martina, Barnkirurg, PhD.

Stellan Sjögren Pensionerad barnläkare.

Erik Pontén Leg läkare.

Margaretha Karlsson Specialist i allmänmedicin och företagshälsovård, Västerås.

Annika Skogsmyr Distriktsläkare, Vårdcentralen i Kil.

Bernhard von Below Specialistläkare i allmänmedicin, MD, PhD, Göteborg.

Ann-Christine Karell Leg läkare, specialist i Infektionssjukdomar och Klinisk bakteriologi, Stockholm.

Johan Thor Överläkare, medicinsk rådgivare, specialist i socialmedicin; docent i kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd.

Mats Halldin Leg läkare, Stockholm.

Isabell de Monestrol Överläkare.

Maria Öström ST-läkare, Örnsköldsvik.

Erik Danielsson AT-läkare, Örnsköldsvik.

Margareta Falk Hogstedt Specialistläkare i allmänpsykiatri. Läkare för Miljön.

Diana Viklund Specialist i Geriatrik / ST-läkare i Internmedicin, Örnsköldsvik.

Harald Gustavsson Barnläkare.

Torbjörg Hagström Specialist i allmänmedicin, företagshälsovård och skolhälsovård.

Christina Ziegel Barnläkare, Örnsköldsviks sjukhus.

Christina Rydberg Överläkare Kvinnokliniken Halland, Varberg.

Birgitta Hedin-Storm Specialistläkare i psykiatri, Uppsala, medlem Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Jan Andersson Radiolog, Västervik.

Eva Person Stenbäcken Pensionerad barnläkare och skolläkare, tidigare verksam i Borås, Ulricehamn och Tranemo, och under studietiden (1977) ordförande i Medicinska Föreningen i Göteborg.

Britta Isaksson Nilsson Läkare, Örnsköldsviks sjukhus.

Ulf König Anestesiolog, medlem Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Catharina König Allmänläkare, medlem i Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Monika König Specialist i psykiatri och onkologi.

Sharon Gustafsson Pensionerad specialist i allmän- glesbygdsmedicin.

Per Broman Senior läkare.

Arne Thorfinn MD General practice/Occupational Health.

Karin Weber Allmänläkare, Göteborg.

Marianne Ericsson Leg läkare, allmänmedicin, Trollhättan.

Susanna Petrén ST-läkare allmänmedicin, Göteborg.

Margit Möller Pensionerad läkare och mångårig medlem i Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Britt-Marie Nyhäll-Wåhlin Specialist i reumatologi, PhD.

Bente Rasmusson Allmänläkare.

Peter Endrén Pensionerad tidigare specialist i Allmänmedicin.

Ingvar Krakau Läkare, docent i Allmänmedicin.

Tobias Svensson Specialist i hematologi och medicine doktor, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Nils-Johan Höglund MD hc, leg. läkare, Uppsala, mångårig medlem Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Sara Smedegård Distriktsläkare, Uppsala.

Leo Stockfelt ST-läkare, Sahlgrenska sjukhuset.

Marina Holmström Distriktsläkare, specialist i allmänmedicin, Byskes och Älvsbyns hälsocentraler.

Henrik Sjövall Professor.

Evelina Tidholm Qvist Läkare, Stockholm.

Josabeth Hultberg Allmänläkare, Norrköping.

Britt-Marie Wallin Leg Läkare.

Inge Axelsson Barnläkare, Professor Emeritus, mångårig medlem i Svenska Läkare mot Kärnvapen samt medlem i Läkar emot Kärnvapens Vetenskapliga råd.

Maria Planck Docent i onkologi och överläkare på lungkliniken i Lund.

Vendela Englund Burnett Specialist i allmänmedicin.

Ola Häggström Överläkare, Palliativ vård och ASIH Ystad.

Thomas Avén Pensionerad läkare, volontär inom Läkare i Världen.

Margareta Gustavsson Läkare.

Carl Lindoff  Gustafsson ST-läkare i onkologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, medlem Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Lilian Kullenberg Ögonläkare.

Kristina Elfving Barnläkare.

Delér Shakely ST-läkare, PhD.

Jessica Sternmarker AT-läkare, Hallands sjukhus, Varberg.

Ingrid Gustavsson Distriktsläkare, vc Sankt Lars, Lund.

Lars Seligman Pensionerad överläkare.

Birgitta Strömgren Leg läkare, Specialist i psykiatri, Uppsala.

Nina Bendahl Leg läkare.

John Henriksson Specialistläkare Anestesi och intensivvård, Universitetssjukhuset Örebro.

Liv Lyngå Barnhälsoöverläkare, Region Skåne.

Lovisa Ståtenhag Läkarstuderande, Örebro universitet, medlem Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Karin Svensson ST-läkare i allmänmedicin, Ljungby.

Ulla Bjerström Doktor.

Emma Levin Leg läkare.

Klara Löfgren Läkare.

Lars Dahlin Specialist i allmänkirurgi och allmänmedicin.

Frank Fuchs Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Margareta Eriksson Dahlberg Leg läkare.

Katarina Gyllensten Överläkare, Södersjukhuset, Stockholm.

Josephine Lidvall ST-läkare radiologi, Visby.

Margareta Rhedin Pensionerad distriktsläkare, tidigare verksam vid Dalby vc, nu Vc Arlöv.

Cathérine Ewalds Viotti Pensionerad geriatriker.

Björn Dahlbäck Leg läkare, professor, Lunds Universitet, SUS Malmö.

Björn Lindquist Psykiater.

Teresa Valle Psykiater, Stockholm.

Berit Eira Hansson Vårdenhetsöverläkare, psykiatri/affektiva, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.

Gustaf Lernfelt ST-läkare, Drottning Silvias Barn-och Ungdomssjukhus, Göteborg.

Samuel Sandboge ST-läkare Reumatologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset; Specialistläkare Allmänmedicin; Medicine doktor.

Liina Navell ST-läkare barnmedicin, Göteborg.

Christer Carneby Specialist allmänmedicin Närhälsan Eriksbergs vc Göteborg. Medlem i Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Anna Gustafsson ST-läkare, Kvinnokliniken, Hallands sjukhus, Varberg.

Karin Sixtensdotter Graffmo Överläkare, medicine doktor, Laboratoriemedicin/patologi, Norrlands universitetssjukhus, Umeå.

Camilla Jern ST-läkare i allmänmedicin, Stockholm.

Caroline Koblet-Olsson AT-läkare, Danderyds sjukhus.

Örjan Skogar Leg läkare.

Erik Campbell Leg läkare, specialist i neurologi, MD, PhD.

Monika Palmgren Överläkare, Beroendecentrum Stockholm, Team Sydväst.

Sofia Landell AT-läkare, Varbergs sjukhus.

Ellen Alth AT-läkare Hallands sjukhus Varberg.

Anders Berner Överläkare, pensionär, Specialist i Barn- och ungdomsmedicin och Barn- och ungdomsallergologi Centralsjukhuset, Karlstad.

Birgitta Konradsson Pensionerad tidigare specialist i allmänmedicin.

Sara Aspberg Överläkare, PhD, Hjärtkliniken, Danderyds sjukhus.

Matts Engwall Specialist i allmänmedicin.

Magnus Thordstein Universitetsöverläkare, Doc., Universitetssjukhuset Linköping.

Brenda De Souza-Ekman Leg läkare, Sollentuna.

Sören Ekman Leg läkare, Sollentuna.

Matilda Sjödahl Läkarstudent, Uppsala universitet.

Ylva Vladic Stjernholm Docent, överläkare Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Universitetssjukhuset.

Ann J:son Wigelius Överläkare, interventionsradiolog, NUS, Umeå. Medlem i Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Torsten Ehrner Överläkare, ögonkliniken Aleris Ängelholm, medlem i Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Eva Hallgren Kahn Specialist i Barn- och Ungdomspsykiatri.

Göran Benoni Läkare, Fd överläkare, Skånes universitetssjukhus, Malmö.

Lars Kvist Leg läkare, specialist i allmänmedicin.

Gunilla Bergelin Specialist allmänmedicin, pensionerad distriktsläkare.

Håkan Leksell Överläkare, Medicinkliniken, Centralsjukhuset Kristianstad.

Gerda Malchow Fd allmänläkare, nu pensionär.

Helge Holmström Med.lic.

Inger Julander Överläkare, pensionär, specialist i infektionssjukdomar, Professor emeritus.

Lars Gennert Docent obstetrik/gynekologi, Malmö.

Göran Linnros Pensionerad distriktsläkare.

Dan Lundblad Specialist i kardiologi och internmedicin, docent i kardiologi, Umeå.

Henrik Nybäck Lektor emeritus, Bromma.

Erik Hägg Leg läkare, professor emeritus.

Karin Seijsing Allmänläkare, Umeå.

Kerstin Werner Barnläkare, Västerås.

Jan-Åke Jönsson Barnläkare.

Marika Hedman Humanist, läkare, specialist i Allmänmedicin till tjänst inom internationell sjukvård.

Maria Ingstedt Barnneurolog, Västerås sjukhus.

AnnaCarin Lundgren ST-läkare, Barn- & ungdomsmedicin, Västerås.

Jarl Holmén Pensionerad.

Maria Thapper ST-läkare, Barn- & ungdomsmedicin, Västerås.

Torsten Cervin Barnläkare em. Medlem sedan 1980, Kalmar.

Lars-Owe Wilson Barnläkare, Kristinehamn.

Brita Moberg Pensionerad.

Pontus Wiklund Leg.läkare. Pensionerad överläkare i internmedicin.

Erik Sörstedt Specialistläkare infektionsmedicin, Sahlgrenska universitetssjukhus, Göteborg.

Peri Kadhem Leg läkare, barn- och ungdomskliniken, Västerås.

Ulla Bjernström Leg läkare.

Lotte Waller Överläkare, Diabetesmottagningen, Frölunda Specialistsjukhus, Göteborg.

Sofia Paulin Överläkare, kvinnokliniken, länsjukhuset i Kalmar.

Martin Kornhall Infektionsläkare, Kalmar.

Gunilla Hjelmquist Pensionerad överläkare, Östersund. Medlem i Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Fritz Probst Pensionerad distriktsläkare.

Stig Eriksson Pensionerad specialist allmänmedicin.

Peter Bristedt Leg läkare.

Lars-Göran Säfström Pensionerad kirurg.

Hans Gylje Pensionerad habiliteringsläkare, Västerås.

Krister Delin Pensionerad överläkare och docent njurmedicin.

Karin Norlin Pensionerad infektionsläkare, Lund.

Maria Peterson Allmänläkare, Närhälsan Ågårdsskogens Vårdcentral, Lidköping.

Magnus Peterson Överläkare, Medicinkliniken, Lidköping.

Jan Fornander Specialist i allmänmedicin och företagshälsovård, Vc Växjöhälsan, Växjö. Medlem i Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Annette Riis Specialistläkare Thoraxkirurgi, Karlskrona.

Bengt Åberg Docent Thoraxkirurgi, Karlskrona.

Lars Häggblom Pensionerad barnläkare.

Ulla Thorslund Distriktsläkare, Torslanda Vårdcentral.

Johan Bobeck Överläkare, Barnkliniken i Kalmar.

Eckhard Tampe Leg läkare, Örebro.

Sven Ferry Senior distriktsläkare och docent. Medlem i Svenska Läkare mot Kärnvapen och Västerbottens Distriktsläkareförening, Umeå.

Kristina Fahlén Specialist i allmänpsykiatri, Vårdenhetsöverläkare för Stadsmissionen och Akademihälsan i Göteborg. Medlem i Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Staffan Wirell Leg läkare, docent i radiolog, pensionär.

Annika Gunnarsson Barnläkare, Västerås.

Olle Bäckström Leg läkare, pensionär.

Ulrika Båhlerud Leg läkare, specialist med. rehab.

Kent Johansson Pensionerad distriktsläkare.

Lena Engkvist Företagsläkare, Helahälsan Dalarna.

Anna-Carin Ousbäck Specialist i yrkesmedicin, allmänmedicin, geriatrik. Medlem i Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Nina Bergman Skolläkare, specialist allmänmedicin, Stockholm.

Jan Ulfberg Docent, Nora.

Kimmy Lindholm Pensionerad psykiater, tidigare Sundsvalls sjukhus.

Lars-Krister Enander Pensionerad överläkare, Kirurgi, Karlstad.

Åke Hazell Leg.läkare, specialist i Allmänmedicin.

Nils Lundh Leg läkare.

Miriam Borglund Pensionerad allmänläkare, Sundsvall.

Per-Anders Abrahamsson Specialist i allmän psykiatri, pensionär, Göteborg. Medlem i Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Gunnar Grimby Professor emeritus Rehabiliteringsmedicin, Göteborg.

Åsa Ossiansson Distriktsläkare Dalbo Vårdcentral, Växjö. Medlem i Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Birger Ossiansson Distriktsläkare Teleborg Vårdcentral, Växjö. Medlem i Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Peter Wide Barnläkare, Linköping. Medlem i Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Torbjörn Jonson Pensionerad läkare. Specialist i allmän medicin, allmän psykiatri och företagshälsovård.

Annika Wallin Specialist i lung och allergisjukdomar, Medicincentrum, NUS, Umeå.

Mats Kurol Pensionerad specialist Medicinsk Radiologi, Västerås.

Ingrid Stålberg Leg läkare. Medlem i Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Maria Heyman ST-läkare i barn- och ungdomsmedicin, Västerås.

Kristina Bohlin ST-läkare, Region Örebro Län.

Eva Bernhardt Kilander Specialist i barn- och ungdomspsykiatri, psykoterapeut, överläkare BUP Östersund. Medlem i Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Urban Eriksson Barnläkare. Medlem i Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Erik Hansson Pensionerad läkare, Säffle. Medlem i Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Anders Rhedin Allmänläkare Närhälsan, Lysekil.

John Waller Distriktsläkare, Vadstena Vårdcentral.

Britt Hellstrand Fd barnläkare, pensionär.

Ingvar Sundström Pensionerad specialist i allmänmedicin.

Ulrika Lindén Ögonläkare, Mälarsjukhuset.

Annika Hovgard Överläkare, Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.

Niels West Allmänläkare Edsbyns Hälsocentral.

Kari Arhimaa Specialist i Pediatrik, överläkare, Östersund.

Cecilia Liljedahl Överläkare, Östersunds sjukhus, Östersund.

Bo Jonsson Överläkare, Norra Stockholm psykiatri, medicine doktor.

Bertil Rydenhag Professor i neurokirurgi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.

Karin Olofsson Pensionerad överläkare, Intensivvård.

Åke Forssell Fd överläkare vid BFC, Lund.

Lars Wahlström Psykiater Konsultenheten/PSV/SLSO vid Karolinska Huddinge. Medlem i Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Camilla Sköld ST-läkare och doktorand. Onkologen, Akademiska Sjukhuset, Uppsala.

Nils Rodhe Distriktsläkare, medicine doktor, Falun.

Christina Celsing Fåhraeus Barnläkare.

Myrto Sklivanioti Leg läkare, specialist i psykiatri.

Britt Inger Wenngren Överläkare, medicine doktor. ÖNH NUS Umeå. Västerbottens specialistläkarförening.

Anne Björk Medicine doktor, specialist i allmänmedicin och klinisk kemi.

Ingrid Lehtipalo-Willén Distriktsläkare, pensionerad. Medlem i Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Anna-Karin Johansson Pensionerad överläkare i obstetrik och gynekologi.

Ewa Lundgren Pensionerad kirurg, docent, medlem i Svenska Läkare mot kärnvapen.

Magnus Kihlbom Leg läkare.

Carl-Henrik Hybbinette Pensionär, ortoped- handkirurg. Medlem i Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Oskar Lyding AT-läkare

Cecilia Carlsson AT-läkare, Östersunds sjukhus.

Bo Grände Pensionerad överläkare, internmedicin.

Josephus Ten Berg Familjeläkare, Harmångers hälsocentral, Harmånger. Medlem i Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Gunnar Renklint Överläkare Medicin och rehabkliniken, Lycksele lasarett.

Pia Bjerén ST-läkare psykiatri, Växjö.

Stefan Bergström Överläkare, docent.

Christina Mörk Specialist i allmänmedicin och geriatrik, Uppsala.

Maria Albin Överläkare, professor i arbets och miljömedicin, Institutet för miljömedicin, Karolinska institutet.

Gunbritt Uppvall Pensionerad barnpsykiater, Hammarö.

Anders Linderoth Specialist i allmänmedicin, Capio Läkargruppen AB i Örebro.

Mia Olsson Engman Barnläkare.

Bertil Axelsson Professor, överläkare, Östersunds sjukhus.

Maria Cajmatz Familjeläkare, Granlo Hälsocentral, Sundsvall.

Lennart Bråbäck Docent i pediatrik. Senior forskningshandledare, yrkes- och miljömedicin, Umeå. Medlem i Svenska Läkare Mot Kärnvapen.

Thomas Stölting Distriktsläkare, Vårdcentralen Husensjö, Helsingborg.

Charlotte Wiktorsson Leg läkare.

Jens Halldin Distriktsläkare Närhälsan Hjällbo Vårdcentral, Chefsläkare Närhälsan.

Hjördis Fohrman Specialist i Allmän medicin.

Christina Gustafsson Specialist i allmänmedicin, pensionerad distriktsläkare.

Lars Englund Leg läkare, specialist i allmänmedicin, MD, chefsläkare.

Ingrid Modéer Pensionerad läkare, Specialist i allmän medicin och företagsläkare. Medlem i Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Lars Linnersten Distriktsläkare, Region Skåne.

Per Åkerlund Överläkare. Ger-Rehab-kliniken, Falu lasarett.

Monika Engblom MD, Specialist i allmänmedicin, Järfälla.

Tina Nyström Rönnås Specialist, allmänmedicin, Sjöstadsdoktorn, Stockholm.

Malin Pers Specialist i allmän kirurgi och handkirurgi.

Boel Andersson Gäre Barnläkare, professor Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare, Jönköping.

Göran Waller Distriktsläkare, Medicine doktor.

Anna-Lena Hård Pensionerad ögonläkare.

Lisbeth Karlsson Leg läkare.

Sune Fredenberg Pensionerad läkare. Specialist i allmänmedicin och smärtlindring.

Birgitta Davidson-Högstedt Pensionerad barnläkare, Västerås.

Callis Ewaldsson Överläkare Anestesi/Intensivvård, Anestesikliniken Södersjukhuset, Stockholm. Medicine Doktor KI.

Henry Ascher Överläkare Angereds Närsjukhus FoU och Flyktingbarnteamet, docent i barnmedicin, professor i folkhälsovetenskap. Vice ordf i Svenska Barnläkarföreningens delförening för global barn- och ungdomshälsa.

Paula Nordling Leg läkare, Göteborg.

Håkan Ericson Specialist i allmänmedicin.

Kristian Svenberg Specialist i Allmänmedicin, MD, Flyktingmedicinsk Mottagning, Närhälsan Göteborg.

Peter Rosenberg Specialistläkare i Allmänmedicin, Gävle.

Mats Wahlqvist Medicine doktor, specialist i psykiatri, utbildningsledare Sahlgrenska sjukhuset. Medlem i Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Renée Vickhoff Distriktsläkare, Capio Vårdcentral, Simrishamn.

Staffan Svensson Distriktsläkare, Hjällbo vårdcentral, Göteborg.

Kristina Dahlström Öl.rtg Falun. Medlem i Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Lennart Spång Distriktsläkare, Aneby VC. Medlem Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Torgny Jarl Dr Med Sci.

Elisabet Svensson f.d. distriktsläkare nu pensionär, medlem i Svenska Läkare mot Kärnvapen sedan 1981.

Matthias Brian Pensionär, medicine doktor, specialistläkare i palliativ medicin och allmänmedicin, Mellannorrlands Hospice AB, Sundsvall, medlem i Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Monica Lindh Specialist i allmänmedicin, Distriktsläkare Vc Kvarnsveden, Borlänge.

Helén Dalemo Lundin Överläkare, obstetrik/gynekologi, Sundsvalls sjukhus.

Bengt Hofverberg Specialist Allmänmedicin Distriktsläkare vid Färila/Los HC, Färila.

Mats Hultman

Anders Romelsjö Professor emeritus Karolinska sjukhuset.

Gösta Brydolf Leg Läkare.

Lars Gustafsson Leg läkare, Palliativa teamet, Söderhamns sjukhus.

Birgit Breitholtz Specialist i allmänmedicin.

Claes Schalén Klinisk bakteriolog, doc öl, senior, Skånes Univ.sjh.

Marianne Lindroos Leg läkare.

Göran Melin Ögonläkare.

Eva Johansson Pensionerad distriktsläkare.

Kerstin Sjöberg Pensionerad geriatriker.

Bengt Järhult Distriktsläkare.

Per Håkansson Barnläkare inom skolhälsovården i Stockholm och Sundbyberg.

Ewa Blomqvist Håkansson Barn- och Skolläkare Stockholm.

Sverker Nilsson Verksamhetschef Neptunuskliniken, specialist allmänmedicin och medicine doktor.

Björn Landström Distriktsläkare, Tidans vårdcentral.

Sonja Holm Leg läkare. 

Anna Spencer Överläkare palliativ vård, Malmö.

Pia Appelgren Leg läkare, vårdhygien HSF. Medlem i Svenska Läkare mot Kärnvapen. 

Ann-Sofie Söderberg Fd gynekolog/obstetriker i Avesta/Falun. Pensionär. Medlem i Svenska Läkare mot Kärnvapen. 

Ann-Christin Carlsson Distriktsläkare, VC Lysekil. 

Helena Gustafsson Verksamhetschef, docent, Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Mats Brandemark Distriktsläkare, Uppsala. 

Ingemar Persson Professor emeritus. 

Nils Alkner Pensionerad geriatriker. 

Carl Arne Kjellgren Pensionerad överläkare, kirurgiska kliniken, lasarettet i Skellefteå.

Louise Norton Specialist i allmänmedicin. 

Birgitta Fredriksson Distriktsläkare.

Claes Magnusson Överläkare, docent, Sahlgrenska universitetssjukhuset/Östra, Göteborg. 

Gunnar Nordenstam Leg läkare, MD.

Ingegerd Skogström Leg läkare, leg psykoterapeut, Läkarförbundet. 

Peter Althoff

Agneta Stål Pensionerad läkare. 

Marie Janson Överläkare, Visby.

Margareta Borgström Överläkare, Falun. 

Elisabeth Finné Läkare, specialist i allmänmedicin och FHV. 

Kenneth Challis Allmänläkare, Slite VC.

Kjell Sundin Specialist i allmänmedicin, Härnösand.

Birger Josephson Leg läkare. 

Gregor Larsson Överläkare (tidigare verksam kvinnokliniken, Västmanlands sjukhus, Västerås).

Corfitz Grönvall Pensionär fd. överläkare. 

Ingrid Sjöstedt Pensionerad, leg läkare, specialist i psykiatri. 

Marie Oja Pensionerad allmänläkare. 

Karin Vadfors Specialist i allmänmedicin.

Gustav Foghammar Överläkare, Specialist i allmänmedicin och allmänpsykiatri, Företagsläkare, Verksam vid www.brainclinic.se och Ätstörningskliniken Mando Novum, Huddinge Sjukhus.

Vera Zbornikova Docent i neurologi, fd biträdande överläkare och fd ordförande i Östergötlands strokeförening.

Ewa Berg Läkare, psykiatriker, Stockholm.

Aina Eriksson Specialist i allmänmedicin (pensionär).

Karin Rosén Överläkare, dermatologi – venereologi, Göteborg.

Marie Dahlström Distriktsläkare, Undersåker.

Magdalena Fossum Docent, chef barnneurologen, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm.

Monika Björklund Leg läkare, specialist i allmänpsykiatri, senior.

Ellen Andolf Steinwall Företagsläkare, Göteborg.

Bo Bresky Senior läkare.

Walter Lenz Leg läkare.

Henrik Pelling Barnpsykiater,  BUP-kliniken, Visby.

Anna Danielsson Distriktsläkare.

Ann Sörbo MD, PhD, Södra Älvsborg Hospital, Borås, Sverige.

Ulrika Åberg Leg läkare, privatläkarmottagning, Skövde.

Inga Fredriksson Överläkare, anestesi & intensivvårdskliniken, Danderyds sjukhus AB.

Aune Karlsson Pensionerad rehabeliteringsläkare.

Staffan Cederblom Leg läkare.

Börje Elgefors Överläkare, infektion, pensionär.

Elisabeth Hallström Specialist i allmänmedicin.

Mona Wadefur Specialistläkare. Medlem i Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Eva Peterson Dahl Leg läkare, spec allmän kirurgi, företagshälsovård, pensionär.

Tedros Amanuel Distriktsläkare, Märsta Närvård.

Dick Almquist Pensionerad överläkare i allmän internmedicin.

Åsa Ludvigsson Specialist i Allmänmedicin, Örebro.

Ewa Young ST-läkare, dermatovenereologi, Skånes Universitetssjukhus.

Kristina Andersson Överläkare, rättspsykiater, Malmö.

Ragnar Sidenvall Överläkare pediatrik, med dr, Hudiksvalls sjukhus.

Inger Blennow Specialist i allmänpsykiatri, med dr. Leg psykothetapeut.

Anita Enhage Leg läkare.

Carl-Magnus Edenbrandt Docent, Specialistläkare i palliativ medicin, FRCP (Edin), Lund.

Barbro Östholm Pensionerad överläkare, lungmedicin.

Benny Peterson Leg läkare, Medicine doktor Spec inom anestesi- och intensivvård.

Eva Waltbrand Överläkare, Södra Älvsborgs sjukhus Borås.

Gunilla Persson Distriktsläkare Laxå, medlem i Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Göran Larson Överläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, professor, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universitet.

Linnea Hansson Ossinger Leg läkare. Medlem i Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Lars Jerdén Docent, distriktsläkare, Jakobsgårdarnas akademiska vårdcentral, Borlänge.

Mats Ingvarsson Överläkare medicinsk radiologi/bröstdiagnostik, Falu lasarett.

Lars Carlsson Distriktsläkare, Ludvika vårdcentral.

Nadja Lindhe Med. ansvarig, överläkare, Mammografi enhet på Bild- och funktions med. Falu lasarett.

Helena Dreber Allmänläkare.

Björn Hallström Specialist i Allmänmedicin, Nyköping.

Sven Andréasson Professor socialmedicin, Ordförande Alkoholpolitiskt forum.

Karin Hyland Specialist i psykiatri, Mottagningen för alkohol och hälsa/Mottagningen för elitidrott, Beroendecentrum Stockholm.

Gunnar Olofsson M.D. Specialist i kirurgi & urologi, Borås.

Benno Krachler Läkare, Umeå.

Matilda Zetterquist ST-läkare i allmänmedicin, Gotland.

Göran Sohlgren Pensionerad specialist i allmänmedicin.

Anna Svärd Specialist i reumatologi, PhD, Falu lasarett.

Gunnar Akner Professor, specialistläkare.

Göran Swedin Med.dr., Docent.

Mihaela Dumitrascu Distriktsläkare, Lansting Dalarna, Jakobsgordarna Vårdcentral.

Maria Sjödahl Distriktsläkare, VC Visby Norr.

Lars Holmberg Barn- och ungdomsläkare, Dalarna.

Trandur Ulfarsson Överläkare, Rehabiliteringsmedicin Sahlgrenska Universitetssjukhus.

Ove Söderberg Doc.

Ann-Marie Calander Överläkare reumatologi, PhD.

Mårten Hauffman M.D.

Mats Larson Överläkare, OP/IVA kliniken, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping.

Hans Axelsson M.D. Norrlands Universitetssjukhus.

Ulla Martinsson Överläkare, onkologsektionen, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Folke Ölmebring Leg. Läkare, specialist allmän ins. medicin och företagshälsovård.

Evan Berjlund Leg. läkare, specialist allmänmedicin.

Gertrud Sjövall Specialist i allmänpsykiatri.

Ulla Malm Allmänläkare.

Solveig Fälth-Wintzell Pensionär, fd allmänläkare.

Madeleine Rohlin Professor.

Christer Andersson F.d. chefsläkare (pensionär).

Bernd Müller Leg. Läkare ST, BUP Östersund.

Margareta Ceder Barnläkare.

Eva Norman Specialist i lungmedicin.

Gunnar Ahlborg Överläkare, docent.

Axel Rodhe Allmänläkare.

Klas Eriksson Pensionerad allmänläkare, Sundsvall.

Gert Andersson Överläkare, docent, Skånes Universitetssjukhus, Lund.

Bo Bergstad Allmänläkare, Gävle.

Maria Ohlsson Skolläkare.

Staffan Ljungberg Pensionerad överläkare, Alingsås lasarett.

Björn Forssén Specialist allmänmedicin och psykiatri, Piteå sjukhus.

Viktoriya Olsson ST-läkare allmänmedicin, Ljusdal HC.

Lotte Claesson Pensionerad röntgenspecialist.

Maria Werner Överläkare, Medicine doktor. Vårdhygien, Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås.

Carl-Gunnar Olofsson Leg läkare.

Pia Dellson Läkare och författare, specialist i onkologi och psykiatri, Cancerrehabiliteringsmottagningen, Skånes Universitetssjukhus.

Pekka Mellergård Överläkare, Universitetssjukhuset i Örebro, docent i neurokirurgi.

Elisabet Lönnermark Överläkare, Infektion, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.

Elsa Tynell Överläkare, specialist i infektionssjukdomar, Danderyds sjukhus.

Gertrud Spross Sandberg Specialist allmänmedicin, timanställd distriktsläkare Veddige (pensionär).

Göran Cullberg Docent, leg.läkare. Specialist i gynekologi och obstetrik.

Maria Håkansson Specialist lungmedicin, allergologi. ÖL Helsingborgs sjukhus.

Kjell Haglund Medicine doktor.

Undis Englund Överläkare, med dr, verksamhetschef vid Geriatriskt centrum, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå.

Sven Eriksson Pensionerad medicinteknisk chef, Lindesberg.

Elisabeth Månsson Rydén Familjeläkare, Ljusdal HC.

Mats Weström Specialist i allmänmedicin, Medicinskt sakkunnig, stab Närsjukvård, Region Norrbotten.

Lennart Wiik Allmänläkare.

Ann-Sofie Enlund Överläkare, Medicinkliniken Falun.

Elisabeth Jeanson Distriktsläkare.

Ulla Bergholm Med dr, leg läk, pensionerad specialist i kirurgi, medlem i Svenska Läkare mot Kärnvapen sedan 1981.

Ida Wemhöner AT-läkare, Varbergs sjukhus.

Marie Lindgren Företagsläkare, Alnäset Medicinska AB.

Charlotte Erlanson-Albertsson Professor, Lunds universitet, Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Eva Drott Privatläkare, ögon.

Lars-Olof Johansson Överläkare, Psyk. kliniken, Värnamo.

Karin Hansén Specialist i allmänmedicin.

Gunilla Takamatsu Privatpraktiker, Ringmottagningen.

Liv Bergqvist Infektionsläkare, pensionerad överläkare, centralsjukhuset Kristianstad.

Karl-Erik Klevebring Leg. läkare, specialist i allmänmedicin, företagsmedicin och psykiatri.

Tomas Havland Distriktsläkare.

Ingrid Ronne-Björkvist Pensionerad barnläkare.

Frida Ivarsson Läkare ej leg., Hallands sjukhus, Varberg.

Nikolina Plate AT-läkare, Hallands sjukhus, Varberg.

Jan Eriksson Överläkare, professor, Uppsala.

Isabell Wärmé AT-läkare, Enköpings lasarett.

Ann-Marie Snellman Specialist i barnpsykiatri och barnmedicin, pensionär. Medlem i Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Thomas Silfverberg Specialistläkare i internmedicin, Falu lasarett.

Tobias Tyrberg ST-läkare, Östra sjukhuset, Göteborg.

Inger Johnsson Barnläkare, Akademiska Sjukhuset, Uppsala.

Anders Windling Specialist i allmänmedicin.

Arvid Ejeskär Överläkare, Handkirurgiska kliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Susanne Hejnebo Överläkare, specialist i neurologi, Hallands sjukhus, Halmstad.

Jan Rosenberg Leg läkare.

Ann-Sofie Gumaelius Pensionerad allmänläkare.

Andreas Höög ST-läkare, Nyköpings Lasarett, Nyköping.

Linnea Börjesson Specialistläkare Akutsjukvård, US Linköping.

Cecilia Jansson ST-läkare, Mälarsjukhuset Landstinget Sörmland.

Gunnela Nordén Docent, fd överläkare.

Johanna Berg ST-läkare Akutsjukvård, SUS Malmö.

Åke Brandt Pensionerad barnläkare, Norrköping.

Marit Stockfelt ST-läkare, Sahlgrenska Sjukhuset.

Gustav Asp ST-läkare Allmänmedicin, Jönköping.

Jonas Berglund Pensionerad överläkare. Med. Dr.

Eva Jarder Pensionerad företagsläkare och allmänläkare.

Eva Öhrner Psykiater, psykoanalytiker. Privat praktik, Täby. Medlem i Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Magnus Mägi Specialist i allmänmedicin och samhällsmedicin. Numera deltidsarbetande pensionär. Medlem i Svenska Läkare mot Kärnvapen sedan 1982, startade lokalföreningen i Örbro 1983.

Staffan Bergström Professor, Karolinska Institutet.

Lars Barregård Överläkare/professor, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Arbets- och miljömedicin.

Lena Jacobson MD PhD, docent vid Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk Neurovetenskap, Sektionen för Ögon och Syn.

Bengt Jacobson Specialist i allmänmedicin, Stockholm.

Helena Hervius Askling Smittskyddsläkare Sörmland, Specialist infektionssjukdomar,  Med.Dr Karolinska Institutet.

Anders Johansson Med Dr, Överläkare Karolinska Universitetssjukhuset.

Kerstin Sandvall Överläkare senior Vc. Södervärn Malmö Seniors läkare.

Annika Wickman Ögonläkare, Skaraborgs Sjukhus, medlem i Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Lars Johansson Distriktsläkare.

Linnéa Larsson ST-läkare Allmänmedicin, Eskilstuna.

Ulla Hamberg Pensionerad geriatriker.

Nina Gjerss Sjöstrand Pensionerad geriatriker.

Shilan Ghaderi Specialistläkare i internmedicin och ST-läkare i hematologi på Mälarsjukhuset i Eskilstuna.

Teresa Valle Psykiatriker.

Mikael Bellander Distriktsläkare, Medicinskt ledningsansvarig, Bergnäsets hälsocentral, Luleå.

Bo Frankendal Leg läkare.

Gunilla Lidin-Janson Docent.

Per Olof Janson Professor emeritus.

Mattias Krakau Biträdande överläkare, ÖNH, Karolinska universitetssjukhuset.

Monika Norén Allmänläkare, Piteå.

Gunilla Steninger Distriktsläkare, Baggängens vårdcentral, Karlskoga.

Ingela Krantz Professor emerita.

Kjell Norlin Leg läkare, Bollnäs.

Bengt Lonér Pensionär, allmänmedicin och företagshälsovård.

Anna Wistrand Pensionerad gynekolog, Örebro.

Bertil Ekstedt Distriktsläkare och klinisk farmakolog, Skellefteå.

Karin Dahlbäck Pensionerad hudläkare, docent vid medicinska fakulteten, Lunds universitet.

Ingeborg Hemmingsson Pensionerad psykiater, Nora. Medlem i Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Seija Kasvi Specialistläkare Barn- och ungdomsmedicin, Närhälsan-Göteborg.

Anna Karin Fahlén Distriktsläkare i Luleå.

Eva Lindgren Vårdhygien/infektionsläkare Skas (Skövde).

Lars Sjöstrand Specialist i allmän psykiatri, beroendeläkare.

Anders Dahlqvist Läkare.

Shokouteh-Manouchehr Pour Läkare.

Elin Karlsson Kirurg, Mälarsjukhuset, Eskilstuna.

Elisabeth Wijnbladh Läkare för miljön.

Annika Wassberg Strindberg Specialist i allmänmedicin.

Nicholas Aujalay Specialistläkare akutsjukvård, Uppsala.

Matilda Lassa AT-läkare, Hudiksvalls sjukhus.

Peter Glans Akutläkare, Universitetssjukhuset, Örebro.

Tryggve Årman Pensionerad barnläkare.

Elisabet Fornander Specialistläkare.

Ingemar Åsberg Senior läkare.

Ingegerd Vejde Wahl Psykiater.

Kristina Bengtsson Distriktsläkare.

Ann-Britt Lindmark-Lagerwall Senior distriktsläkare.

Liv Bergqvist Infektionsläkare.

Sune Dahlgren Läkare.

Gunnar Nyberg Docent, med. dr.

Ulla Thorslund Allmänläkare specialist, Närhälsan Torslanda VC.

Sven-Ingmar Deurell Pensionerad överläkare, internmedicin-nefrologi.

Lena Svidén Allmänläkare.

Roger Fahlman Distriktsläkare, Stockholm.

Ann Kjellin Kirurg, PhD Karolinska Universitetssjukhuset.

Lars Ottosson Pensionerad överläkare, ortopedi.

Elisabeth Öberg Carlsson Specialistläkare. Medlem i Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Anders Hernborg Pensionerad allmänläkare, med dr hc.

Eckhard Tampe Leg. läkare.

Marie-Louise Wahlström Pensionerad specialist i allmän psykiatri , medlem i Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Kerstin g.m. Dahlin Specialistläkare i pediatrik.

Eva Kokinsky Leg. läkare, PhD.

Claes-Göran Landberg Distriktsläkare Jönköping.

Bo Magnusson Barnläkare, Astrid Lindgrens barnsjukhus.

Svante Bäck Pensionerad psykiater, tidigare psykiatrichef för Västervikspsykiatrin, Västervik.

Sara Bucher Överläkare i reumatologi.

Sofia Carlsson Specialistläkare medicinsk radiologi, Lindesbergs Lasarett, Örebro Län.

Katarina Wide Överläkare, docent, ALB, Karolinska Universitets sjukhuset, Huddinge, Stockhom.

Jenny Winbo AT-läkare, Uppsala.

Inga Reidhav Specialist i psykiatri och dermatologi.

Linda Persson Underläkare, Halmstad.

Emma Westman Specialist i allmänmedicin, Norberg.

Kerstin Löfdahl Pensionerad lung och allergiläkare Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg, docent och medlem i Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Britt-Mari Zetterqvist Överläkare gynekologi, Trollhättan/Vänersborg.

Johan Löfqvist Pensionerad kirurg.

Sören Andersson Professor, överläkare, Laboratoriemedicin, Örebro universitet och Universitetssjukhus.

Helene Bodegård Specialist i allmänmedicin, lärare i konsultationsmetodik och doktorand i medicinsk etik.

Ute Brauer Humanistisk psykiatriker.

Annika Hollsing Pensionerad barn- och CF läkare. Medlem i Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Linnea Nordström ST-läkare, USÖ.

Olof Wennhall Överläkare, Ögon, Västerås.

Bengt Lagerkvist Barnneurolog, docent Umeå universitet.

Gunilla Lundborg Pensionerad distriktsläkare, Ludvika.

Phebe Thunborg Allmänläkare.

Leticia Pinilla Espinoza Distriktsläkare.

Lena Felixon Pensionerad distriktsläkare.

Lennart Falkmer Överläkare, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå.

Gösta Enberg MD, PhD.

Tedde Gyllenstedt Pensionerad läkare.

Joakim Palmquist Specialistläkare ortopedi, Skaraborgs sjukhus Skövde.

Jaro Ankerst Senior professor i medicin, Lunds Universitet.

Kerstin Druvefors Leg. läkare.

Kjell Crafoord Pensionerad psykiater och psykoanalytiker.

Rebecka Kristina Assarsson Läkarstudent, Umeå universitet.

Eva Nitelius Lindegren Fd överläkare, Helsingsborgs lasarett.

Bengt Erik Ginsburg Barnläkare, Stockholm.

Tore Duvner Överläkare Spec. Barn- och ungdomsmedicin, Barn- och ungdomspsykiatri, Skolhälsovård.

Karin Wrangsjö Läkare, Stockholm.

Adonay E Kidane Läkarstuderande, Lunds universitet.

Lukas Vellios Läkarstudent, Umeå.

Ramona Forsman Underläkare.

Astrid Westling Läkarstudent T5, Umeå universitet.

Ranja Bjurman AT-läkare, Skellefteå lasarett.

Johanna Nyström Läkarstudent, UmU.

Emma Goop AT-läkare, Kungälvs sjukhus.

Rasmus Carlsson Läkarstuderande, Umeå universitet.

Matilda Roos Läkarstudent, Umeå.

Sophia Mårtensson Läkarstudent, Umeå universitet.

Hanna Jerndal Underläkare, Infektionskliniken, NUS, Umeå. Certified Disaster Medicine Trainer, IFMSA. Global Focal Point on Migration, United Nations Major Group for Children and Youth.

Lucas Grzechnik Mörk Läkarstudent, Uppsala universitet.

Saga Enbom Läkarstudent, Umeå universitet.

Carolina Gauffin Överläkare, Bup kliniken, Heldygn, Stockholm.

Michelle Abraham Läkarstudent.

Richard Ziegel Läkarstudent, Umeå universitet.

Anna Schneider AT-läkare, Östersund.

Isak Östlund Läkarstudent, Norrlands universitetssjukhus. Ordförande IFMSA Norr.

Alice Haux AT-läkare.

Linnea Mörling Läkarstudent, Umeå.

Katarina Leander Läkarkandidat vid Umeå Universitet. Yoga- och massage lärare med Neogreen.

Sara Persson Läkarstudent, Umeå universitet.

Maja Sloth Överläkare, Bild och Funktion, Skånes Universitetssjukhus Lund.

Christer Lidell Överläkare UAS.

Margaretha von Essen Leg. läkare, pensionerad.

Lars Toss Pensionerad f.d. överläkare vid Kungälvs sjukhus Specialist i inv. med.

Bengt Grundeus Pensionerad distriktsläkare, Solna.

Mikael Gürtelschmid Specialistläkare i kärlkirurgi, VeinCare Kliniken, Kungsör.

Kristina Olsson Pensionerad specialist i allmänmedicin.

Georg Larsson Pensionerad distriktsläkare, specialist Allmänmedicin, Karlstad.

Sylvia Resch PhD, MD.

Tove Buhl Överläkare, Ögonmottagningen Ljungby, Ljungby.

Eva Östblom M.D, PhD, Chefläkare, Södersjukhuset, Stockholm.

Margareta Nilsson Specialistläkare allmän psykiatri.

Inger Gretzer Qvick Överläkare, pensionär, Medlem i Svenska Läkare mot Kärnvapen, Aktiv läkare inom Röda Korset.

Mona Lönnebo Pensionerad allmänläkare. Medlem i Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Birgitta Danielsson Specialistläkare Allmänmedicin, Stockholm, pensionerad.

Sture Carlsson Pensionerad läkare, kirurg.

Gunnar Grant Med. dr., leg.läk., professor emeritus, Karolinska Institutet.

Kristina Pettersson ST-läkare, gynekologi och obstetrik, Karolinska Huddinge.

Astrid Lindstrand Specialist i allmänpsykiatri.

Arne Jemstedt Leg. läkare, psykoanalytiker, Stockholm.

Marie Janson Överläkare Psykiatriska Kliniken, Visby.

Nemanja Samardzic Läkarstudent, Uppsala Universitet.

Emelie Laurell Underläkare.

Eva Bonthron Ögonläkare, Falu lasarett.

Gunnar Isaksson Docent i kirurgi, Lunds universitet.

Lena K A Johansson Pensionerad överläkare, BUP, Centralsjukhuset, Karlstad.

Catharina Linné Specialist Allmänmedicin.

Åse Vogel Läkarstudent T11.

Gudrun Silverbåge Carlsson Pensionerad överläkare i neurokirurgi, Göteborg.

Henning Karlsson ST-läkare, Sundsvall.

Agneta NolteBrunius Distriktsläkare, Örebro.

Ulrika Lind Underläkare, Uppsala.

Frida Sundberg Barnläkare, Göteborg.

Teresa Algård ST-läkare i Allmänmedicin, Uppsala.

Marie Inhammar ST-läkare, Akademiska barnsjukhuset, Uppsala.

Sara Liljeholm Barnläkare, Norrlands universitetssjukhus, Umeå.

Sahar Baloo ST-Läkare, Centralsjukhuset i Kristianstad, Östra Skånes Läkarförening.

Birgitta Quittenbaum Överläkare, Geriatriska kliniken, Kalmar.

Ingemar Barr Pensionerad läkare. Medlem i Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Paula Löwenadler Leg. läkare, specialist i gyn-obstetrik, pensionär.

Lennar Gerle Läkare.

Inger Bylén Pensionerad allmänläkare.

Carl-Axel Hederos Barnläkare.

Gunnar Eckerdal Överläkare, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg.

Mikael Granström Överläkare, psykoterapeut.

Henrik Nybäck Lektor.

Ragnar Befrits Leg. läkare, docent gastroenterologi.

Bodil Guldberg Leg.läkare, psykoanalytiker.

Fredrik Hannfors Läkarstudent T11, Karolinska Institutet.

Karin Thorneman Överläkare Radiologi, Capio St Görans Sjukhus Stockholm.

Thomas Ek Distriktsläkare. Backens Hälsocentral, Umeå.

Julia Rehn Läkarstudent och verksam inom International Federation of Medical Students’ Associations (IFMSA), Umeå.

Margareta Altin Specialist obstetrik/gynekologi, Täby.

Magnus Lindroth Docent, Leg läkare, Lund.

Per Andersson Distriktsläkare, Skillingaryds vårdcentral, Region Jönköpings län.

Ingert Ekstrand Pensionerad allmänläkare.

Markus Bäckman ST Allmänmedicin, Karlskrona.

Ulla Iversen Barnläkare, Ängelholm.

Lars Stavenow Överläkare, docent, Skånes Universitetssjukhus, Malmö.

Rosa Jokinen Läkarstudent, Karolinska Institutet, Stockholm.

Gundla Berg Leg. läkare.

Rune Gustavsson Pensionerad kirurg, Jönköping.

Karin Strandberg Specialistläkare lung- och allergisjukdomar, CityAkuten, Stockholm.

Tomas Sveger Barnläkare.

Annika Malmström Läkare Palliativ Medicin och Onkologi Region Östergötland, Universitetssjukhuset Linköping.

Antonia Jacobaeus Leg läkare, specialist i FHV.

Waldemar Bau Överläkare. Avancerade hemsjukvården i Linköping (LAH).

Lena Strandvik Distriktsläkare Vc Veddige.

Panteha Hatefi Specialist allmänmedicin, Gröndals VC, Stockholm.

Birgitta Sagemo Distriktsläkare, Växjö.

Christina Wånge Överläkare, specialist i allmänpsykiatri, Södra Älvsborgs sjukhus, Borås.

George Dresdner Läkare, pensionerad.

Kiwi Lundén ST-läkare, Ystad lasarett.

Margareta Larsson Psykiatriker (pensionär).

Gillis Nygren Pensionerad psykiatriker.

Ingemar Persson Professor emeritus.

Eva Thorin-Ricknert Specialist i allmänmedicin.

Cecilia Widhe Leg. läkare.

Fadil Ossman Läkareutb. Frivilliga forskare.

Åke Bruce Professor emeritus.

Car-Gunnar Olofsson Allmänläkare.

Rolf Pettersson Specialistläkare i barnmedicin, Skövde.

Erik Broomé ST-läkare, medicinkliniken, Centrallasarettet Växjö.

Caroline Sönnerqvist Läkarstudent, Örebro universitet.

Björn Johansson Överläkare, Akademiska Sjukhuset, Uppsala.

Sarah Ahari ST-läkare, BUP Stockholm.

Anneli Grundsten Specialist i Barn och ungdomspsykiatri samt ST-läkare i Barn och ungdomsmedicin, Barnsjukhuset Martina.

Marina Holmström Specialist i allmänmedicin, distriktsläkare vid Älvsbyns hälsocentral.

Karin Wikander Underläkare, Mandometerkliniken, Stockholm.

Staffan Sahlin Doc. Kirurg.

Birgitta Bandh Henning Specialist i allmänmedicin, Uppsala.

Janina Renstroem Cettner Leg läkare.

Helena Rolandsdotter Överläkare, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Stockholm.

Sven Blomqvist Läkare för Miljön, VC Slite, medlem Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Per Sporre-Gyll ST-läkare, Falun.

Hanna Rosenberg Leg. läkare.

Lena Laurin Pensionerad läkare, tidigare överläkare Helsingborg/Ängelholms sjukhus.

Jan Laurin Pensionerad överläkare, KK Helsingborg.

Katarina Glad Specialist i allmänmedicin, Helsingborg.

Ulla Bygert Specialist i klinisk kemi och allmänmedicin.

Ann-Sofi Rosenqvist Distriktsläkare, specialist i allmänmedicin Råå VC Helsingborg.

Inga-Lena Bengtsson Leg läkare, Helsingborg, specialist allmän psykiatri och allmän medicin, leg psykoterapeut.

Ylva Sabelström Leg. läkare, psykiater, psykoanalytiker.

Lena Hjelte Professor, överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset.

Gunnar Moustgaard Medicinsk rådgivare, Psykiatri Skåne.

Håkan Miörner Medicinsk rådgivare, docent i medicinsk mikrobiologi, Malmö.

Christoffer Lundén Specialist i anestesi och intensivvård.

Ann Lundén Spec. i allmänmedicin och ortopedi.

Fredrik Sandblad Företagsläkare.

Lena Engkvist Leg.läkare, specialist i allmänmedicin och företagshälsovård.

Åke Johansson Teknologie dr, leg läkare, pensionär.

Anders Törnell Överläkare akutsjukvård, Storumans sjukstuga.

Siv Törnell Överläkare, Operationscentrum, Norrlands universitetssjukhus.

Georg De Hevesy Leg. läkare.

Ingemar Petersson Professor, Lund/Helsingborg.

Cajsa Rangnitt Leg. läkare.

Lena Smith Psykiater, Smärtcentrum, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Anne-Marie Miörner Wagner Läkare i pension, senast arbetat som specialist i psykiatri i Hässleholm.

Thomas Widmark Läkare, Universitetssjukhuset Örebro.

Hans Selander Legitimerad läkare.

Hans Kollberg Professor emeritus, MD, PhD, Pediater, Akademiska sjukhuset.

Johan Malmberg Allmänläkare, Stockholm.

Daniel Moberg Specialist i allmänmedicin, Åby.

Maja Lövstrand Specialistläkare i allmänmedicin, Karla vårdcentral, Örebro.

Stefan Kristiansson ÖNH-specialist, Universitetssjukhuset Örebro.

Åsa Vidlund Specialist i allmänmedicin, Örebro.

Karin Nyström Specialistläkare onkologi.

David Gustavsson ST-läkare anestesi och intensivvård, Specialistläkare kardiologi, Södersjukhuset, Stockholm.

Marie Ekholm Pensionär, f.d. barnläkare.

Ingrid Eckerman Pensionerad allmänläkare och folkhälsoläkare, f.d. ordförande i Läkare för Miljön, chefredaktör för tidskriften AllmänMedicin.

AnneMarie Kullendorff Pensionerad läkare.

Ingrid Sundman Psykiater, leg psykoterapeut, PhD, Skellefteå lasarett Skellefteå.

Marie Fredriksson Överläkare internmedicin.

Caroline Ölund Vikarierande underläkare, NUS, Umeå.

Erika Wålander Specialist i internmedicin och akutsjukvård, Hallands sjukhus, Varberg.

Christina Sande Underläkare, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå.

Helena Gynne Leg läkare, Umeå.

Marja Forssman ST-läkare i allmänmedicin, Göteborg.

Ida Norberg ST-läkare, Skellefteå.

Eva Ericsson Distriktsläkare, Sveg.

Torsten Danfors Överläkare, Med Dr. Sektionen för molekylär diagnostik, BFC Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Brita Wenhall Läkarstudent.

Ulrika Uddenfeldt Wort Överläkare.

Ann Beijersten Pensionerad allmänläkare.

Sören Andersson Överläkare, professor, Örebro universitet & Folkhälsomyndigheten.

Johanna Norenhag ST-läkare, kvinnokliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Klas Eweman Fd distriktsläkare, Motala, medlem Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Ulf Durling Pensionerad specialist i allmänpsykiatri, tidigare överläkare Danderyds sjukhus.

Per-Olof Grände Professor em, läkare, Universitetssjukhuset Lund.

Roland Akselsson Professor emeritus, PhD, MK, Docent.

Inger AvRosen Infektionsläkare, Stockholm.

Ann-Kristin Öhlin Pensionerad specialist i Klinisk Kemi, Region Skåne och docent vid Medicinska fakulteten vid Lunds universitet.

Katharina Ornstein Infektionsläkare PhD Region Skåne.

Maria Telemo Taube Regionläkare, PhD, Västra Götalandsregionen.

Sergio Padoan Chefläkare, CSK, Forskningschef Skånes Sjukhus Nordost Centralsjukhuset Kristianstad, Region Skåne.

Bo Selander Barnläkare, Centralsjukhuset, Kristianstad.

Emma Hedlund Leg läkare, Kristianstad.

Henrik Granqvist ST-läkare Barnneurologi, Centralsjukhuset i Kristianstad.

Marja Jurvanen Överläkare, barnkliniken, Kristianstad.

Sigrid Malmkvist Padoan Hudläkare, Kristianstad.

Sebastian Henriksson ST-läkare Barn- och Ungdomsmedicin, Barnkardiologi, Centralsjukhuset i Kristianstad.

Elisabeth Bengtsson Stigmar Ögonläkare, Lund.

Göran Stigmar Ögonläkare, Lund.

Lennart Richard Leg. läkare, Lund.

Ulrike Schmidt Barnläkare, CSK Kristianstad.

Christina Pilo Obstetriker, Södersjukhuset.

Oskar Krakau Läkarstudent, Örebro Universitet.

Gertrud Ekelöw Distriktsläkare.

Hans Widmark Pensionerad onkolog, Lund.

Leif Engquist Överläkare, hematolog, Värnamo Sjukhus.

Kristina Seling Specialist i Allmänmedicin, Region Jämtland, Härjedalen.

Karin Belfrage Överläkare, ASIH Malmö.

Annika Widerberg Överläkare SUS, Malmö, MD PhD.

Gustav Backlund ST-läkare, Falun.

Kjell Jonsson Docent, pensionär.

Anna Nyhlén Överläkare, neuropsykiatri, Malmö.

Helena Thunander Spec. i allmänmedicin, Asih, Kristianstad.

Ernst Michaeli Leg läkare.

Sofie Westling Överläkare, med.dr., Psykiatri Skåne.

Lennart Hansson Överläkare, Med Dr, Specialist i lungsjukdomar, Skånes Universitetssjukhus, Lund.

Per Neander Specialistläkare ÖNH, Örebro.

Jenny Törnqvist ST-läkare i allmänmedicin, Falun.

Sara Åkerberg Specialist i Allmänmedicin.

Terese Nilsson ST-läkare i allmänmedicin Falu VC.

Maria La Greca Specialistläkare i psykiatri, Överläkare Lunds vuxenpsykiatri.

Christian Wesslau Pensionerad invärtesmedicinare.

Gudrun Schumacher Pensionerad gastroenterolog, Sophiahemmet.

Marianne Palmgren Allmänläkare, Delsbo.

Ida Palmgren Narkosläkare, Hudiksvall.

Kjell Lundberg Senior kirurg, Hudiksvall.

Annmari Lundberg Pensionerad distriktsläkare, Delsbo.

Agneta Gierow Leg. läkare, Helsingborg.

Kid Tjernström Leg.läkare, Lund.

Inger Odén Läkare.

Ingrid Gertz Leg läkare, docent, medlem i Svenska Läkare mot Kärnvapen och SFAI.

Suzanne Londré Distriktsläkare, Ljungkile vårdcentral.

Gudny Asa Sveinsdottir Specialist i allmänmedicin.

Dag Hydén Pensionerad överläkare, fd klinikchef öronkliniken, US, Linköping.

Marie Hagnell Överläkare, specialist i allmänpsykiatri och allmänmedicin, leg psykoterapeut, Psykiatri Södra Stockholm.

Lars Åke Goksör Radiolog, Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Per-Erik Wålinder Överläkare, pensionerad.

Kirsten Wretblad Leg läkare.

Ann-Charlotte Kihlstedt Ödeen Pensionär, fd överläkare.

Claes Gentele Leg läkare.

Sven Bergman Fd. distriktsläkare, Orsa VC.

Gunilla Blix Leg läkare, medlem i Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Bengt Nilsson Helger Överläkare, Södra Älvsborgs Sjukhus.

Erik Odhagen Överläkare, Södra Älvsborgs Sjukhus Borås.

Sonja Werner Leg läkare, SUS, Lund.

 


SKRIV UNDER UPPROPET HÄR

Jag vill bli medlem

Läkare, 290 kr/år
Läkarstudent, 100 kr/år

Som välkomstgåva vill jag gärna ha en mugg med föreningens och ICAN:s logotyp

Vi granskar uppgifterna innan vi publicerar dem på vår hemsida. När uppropet lämnats till regeringen kommer namnen på sidan att tas bort. Om du har några frågor är du välkommen att höra av dig till info[a]slmk.org. 

 

HÄNVISNINGAR

[1] Effects of Nuclear War on Health and Health Services. Andra utgåvan. Världshälsoorganisationen. 1987.

[2] Proceedings of the First Congress of International Physicians for the Prevention of Nuclear War. International Physicians for the Prevention of Nuclear War. 1981.

[3] Unspeakable suffering – the humanitarian impact of nuclear weapons. Fihn B (red). Reaching Critical Will. 2013.

[4] Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons. A/CONF.229/2017/8. Generalförsamlingen, Förenta nationerna. 2017.

[5] Status of World Nuclear Forces. Kristensen HM, Norris RS. Federation of American Scientists. 2017.

[6] Ledare: Läkare mot kärnvapen. Läkartidningen. 1981;78:4309. (Publ. med tillstånd.)

[7] Kärnvapenkrig – skall det få hända igen? Cederblom S. Läkartidningen. 1981;78:4326-7. (Publ. med tillstånd.)

[8] WMA Statement on Nuclear Weapons. World Medical Association. 1998, 2008, 2015.

[9] Gemensamt uttalade av International Physicians for the Prevention of Nuclear War, World Medical Association, International Council of Nurses och World Federation of Public Health Associations. 2017.

[10] Uttalande av Internationella Rödakorskommittén och Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen vid antagandet av FN-avtalet som förbjuder kärnvapen. 2017.